Hein Houtman (1873-1958). Jan Houtman 1904-1975). 16 Pruimtabak en kwispeldoor Siem, geboren in 1942, woont in zijn ouderlijk huis aan de Slootgaardweg 34. Hij vertelt: M’n opoe Grietje van Schagen heb ik niet gekend. Ze overleed op 42-jarige leeftijd in 1919. Het gezin telde toen vijf kinde ren, waarvan ome Jan de oud ste en m’n vader Jaap de twee de was. Er kwamen verschil lende huishoudsters bij m’n opa Hein, waarvan eindjaren dertig als laatste Kneel van Kampen. In 1941 trouwde ome Jan met haar en ze bleven wonen in het ouderlijk huis bij opa. Jan zette het gemengd bedrijf voort. Hij had een stuk of twaalf koeien, wat jongvee en verder verbouwde hij kool, graan en bieten. Samen met m’n broer Henk, die een jaar ouder was, mochten we soms een paar dagen logeren. We sliepen dan in de bed stee in de kamer. We hielpen ome Jan met het vee, we mochten varen met een schuit in de ringsloot. En ik viste daar graag. Opa zat de hele dag in z’n stoel en zei niet veel, pruimde en spuwde met enige regelmaat z’n pruimtabak in de kwispeldoor. Verder weet Siem nog: M’n vader Jaap had land in de Koetenburg. Hij ging op de fiets vanaf de Slootgaardweg naar de boerderij van m’n opa en voer met de schuit over. Vader had nooit een horloge bij zich, maar hij moest wel om twaalf uur thuis zijn voor de warme prak. Opa zette om kwart voor twaalf een kloet met een lint daaraan vastgebonden aan de kant van de ringsloot en dan wist vader hoe laat het was om naar huis te gaan. In februari 1958 overleed m’n opa Hein. Op de dag van z’n begrafenis zou hij 85 jaar geworden zijn. Het vroor en het pad vanaf de weg naar de boerderij was voor een auto slecht te berijden. De kist werd daarom over het ijs naar de weg gebracht en vandaar met de auto naar de kerk in Waarland. De oudste drie kin deren van ons gezin, Henk, ik en Jan zijn met vader en moeder mee naar de begra fenis geweest. Groot geld en vulpennen Eind 1960 was de verkaveling van de Spek- eters-, Bleekmeer- en Schaapskuilpolder zo goed als klaar. De Ringvaartweg was aan gelegd en de sloten tussen de boerderij van Houtman en de weg waren gedempt. Niet meer varend naar de weg, maar lopend of rijdend over een verhard pad. Siem vertelt verder: Broer Henk werkte vanaf z’n zestiende bij ome Jan. Echt vooruitstrevend waren ze niet in het ge mengd bedrijf. En daardoor bracht de verkaveling voor hen nauwelijks verbe tering. Bijzondere gewoontes had m’n oom. Trouw ging hij elke zondag op de fiets naar de mis van elf uur. Altijd alleen. Tante Kneel ging eerder, want als hij thuis kwam, moest het warm eten op tafel staan. Na afloop van de kerkdienst haalde hij Toen Jan Houtman op 27 augustus 1903 overleed, kreeg zijn vrouw Geertruida Faber 1/4 en ieder van de zes kinderen 1/8 deel. In de akte van scheiding van 10 juni 1904 staat. Met onderling goed vinden is toebedeeld aan Hendrik: huis, schuur, erf, boomgaard, kaden, wei- en rietland. Met een totale oppervlakte van ruim 3% ha. Het huis had het kadastraal nummer D 400. Hendrik kreeg dus door vererving de boerderij aan de ringsloot van de Speketerspolder en ook een deel van het land. Hij werd de derde Houtman op rij die eigenaar én bewoner was. De roepnaam van Hendrik was Hein, de opa van Siem Houtman. lijst van 1881 schreef het hoofd der School dat Jacob, Hein en Jan Houtman leerlingen van deze school waren. De aanleg van de Communicatieweg in 1882, de weg van de Oosterdijk door de Woudmeer, Speketer, Slootgaard- en Waarlandspol- der naar De Weel, was voor hen een enorme verbetering. Maar het bleef een hele afstand van de Speketer naar de school, die toen op de huidige hoek Kerk- straat-Volleringweg stond. Jan Houtman had een gemengd bedrijf met twaalf bunder land. Dat was in die tijd voor Waar- landse begrippen middelgroot. Hoe hij boerde en hoe groot zijn veestapel was, is niet bekend. En de vraag of de veranderingen in de veeteelt, zoals de verbetering van het grasland en een stamboek voor het vee, aan hem zijn voorbijgegaan of dat hij daarin is meege gaan, blijft onbeantwoord. IWR’-..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 16