Mook, 4 maart 2015 29 In Waarland Om de drie of vier jaar is pater Kees terug geweest in Nederland, zoals in 1978 toen hij aanwezig kon zijn bij het 40-jarig huwelijksfeest van zijn ouders. Een zeer heuglijk feit dat samenviel met de uit reiking van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice door pastoor Van der Meulen aan zijn vader als blijk van dank voor zijn sociale inzet. Hij was be heerder van het Jeugdhuis geweest en ook achttien jaar kerkmeester. Daarnaast was hij drager en voorloper van de begrafenis vereniging en voorbidder bij sterfgevallen. De uitreiking was enkele maanden uitge steld zodat ook de kinderen uit Canada en Kameroen, overkomend voor het veertig jarig huwelijksfeest, getuige konden zijn van de uitreiking. Sinds zijn definitieve terugkeer is hij weer wat vaker in Waarland. Ook was hij er op 6 december 2014, de dag van de uitvaartdienst van mevrouw Nel Boekel- Bruin, een zus van zijn moeder en de laat ste van deze generatie Bruin. Hij logeerde zoals gebruikelijk bij zijn broer Arie, die in het ouderlijk huis woont aan de Veluweweg 55. Terugkijkend op zijn jeugd stelt hij vast dat er veel veranderd is in Waarland. Ik herinner me nog de oude boerderij met nummer D 84 waar ik geboren ben. Deze is destijds onbewoonbaar verklaard en gesloopt. Er kwam een bungalow voor in de plaats. Boven de schouw hangt een schilderij van de boerderij, gemaakt door Dirk Bruin, in de verte familie. Op de plek van de stolp is er nu alleen nog maar één grote akker te zien tot aan de spoorlijn. De rij knotwilgen rechts van het pad zijn een restant uit die tijd. De twee oude kool- en bewaarschuren zijn dit ook. Ik herinner me ook de fruittuin van Hoebe waar ik in mijn jeugd vaak met Nico Hoebe speelde. Hij is in 2013 overleden. Kees gaat verder: Broer Arie werkte bij de Hoogovens, daarnaast had hij een bouwe- rijtje. Toen hij bij het bedrijf stopte, hield hij zijn stukje grond aan. Samen met broer Jan verbouwt hij eigenheimers en fries- volgende dag om vervolgens, na het openmaken, vast te stellen dat ze er waren ingetuind. De ingehuurde postbeambte moest zich in vele bochten wringen maar ten slotte overhandigde hij de bedenkers van de 1 april-grap f 175,- als gift voor pater Bruin. De verbondenheid bleef Twee keer is hij intussen teruggeweest in Kameroen. In 2003 met de al genoemde jongerenreis van het missionair team vanuit Eindhoven. Een reis die hij daar eerst zelf had voorbereid. In 2006 ben ik er geweest voor het jubileum van het bisdom Doumé, dat vijftig jaar bestond. Samen met de paters Jan Schiks en Ben Visbeek, die zo’n tien jaar ouder zijn dan ik. Alle drie hebben we op dezelfde posten gewerkt. Een prachtige reis. Nog éen keer hoop ik terug te gaan, als ik vijftig jaar priester ben. Daar spaar ik voor. Arie woont nog steeds in het ouderlijk huis, Veluweweg 55. Arie Bruin (rechts) en zijn broer Jan, ’de bouwers’. Foto: Siem Bakker. landers. Als ik er weer eens ben mag ik nog graag wat rondstruinen door de oude schuren. Het roept herinneringen op aan mijn vader, die daar dagen aan de kool stond. Ik zag daar zakken van Kerkbalans liggen. Niet vreemd, want Arie is nauw betrokken bij het wel en wee van de paro chie in Waarland zoals vader dat ook was. Geraadpleegde bronnen voor zover niet eerder genoemd: - Artikelen van: T Gruyters en A. Jansen. - Noordhollands Dagblad en W4. Met dank aan Arie Bruin en het Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Hl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 29