O! begin veldatum Monster 18 stijl VI veldkruis stijl VII Voor alle drie: eikenhout uit Nederland. Werktekening met genummerde achtkantstijlen. Deze nummers zijn aangebracht door Van Reeuwijk bouwmeester. Deel van de kaart van Beeldsnijder. De meeste molens in West-Friesland waren achtkante binnenkruiers. Ook schrijven ze dat het niet bekend is welke correcties Van Warmenhuijsen op de kaart van Beeld snijder heeft aangebracht. Het blijven dus vragen, waarop de schrijvers geen passend antwoord hebben kunnen geven. Zeker is wel dat er in 1590 in de Waert- polder een molen stond. In dat jaar begon men het meer De Slootgert droog te malen. Er werden 28 palen geslagen om aan te geven welk deel van de dijk door één of meerdere ingelanden moest wor den onderhouden. Bij de verstoelinge opten nieuwen Slootgaertsdijck is den 8en pael geslagen omtrent ’t royen van Scager Kerck en den Waertmolen. Nieuwe ontwikkelingen De laatste decennia zijn veel molens in Noord-Holland van eigenaar veranderd en ook gerestaureerd. De molen in de Waarlandspolder is nu eigendom van stichting De Westfriese Molens en heeft een totale restauratie ondergaan, die in mei 2014 is afgerond. In september 2010 stelde Van Reeuwijk bouwmeester een restauratieplan op en begrootte de totale klus op bijna 520.000,-. Vervolgens werden diverse instanties aangeschreven voor subsidie. Toen een groot deel van dit bedrag toe gezegd was en de stichting De Westfriese Molens het overige deel voor haar reke ning wilde nemen, kon ingeschreven worden op de restauratiewerkzaamheden. In het restauratieplan van Van Reeuwijk bouwmeester staan heel interessante ge gevens over de bouwwijze van deze bin- nenkruier. Men ontdekte o.a. aan de con structie bij de bintbalken dat de molen in de tweede helft van de 16e eeuw of moge lijk eerder gebouwd moest zijn. Op geen enkele balk zijn telmerken aangetroffen. Hieruit blijkt dat het bijna zeker is dat de binnenkruier ter plaatse is gemaakt en dat het houtwerk niet afkomstig is van een andere molen. Een bijzonder oude bouw vorm, want vrijwel alle nog bestaande molens in West-Friesland hebben genum merde achtkanten en gebinten die in een werkplaats zijn gemaakt en vervolgens op de bouwplek in elkaar zijn gezet. 1425 1424 1413 1529 1530 1531 Een Duits bureau Een dendrochronologisch onderzoek kan meer zekerheid over de ouderdom van de Waarlandsmolen geven. Van Reeuw- ijk bouwmeester benaderde hiervoor het Duitse bedrijf Heussner uit Petershagen. Omdat op geen enkele balk een telmerk aanwezig is, werden voor dit onderzoek de hoekpijlers of achtkantstijlen genum merd met de Romeinse cijfers I tot en met VIII. Men begon bij de keukendeur en ging met de wijzers van de klok mee. Er zijn acht houtmonsters geboord, waar van één uit de achtkantstijl VI, één uit VII en één uit het veldkruis tussen boven genoemde achtkantstijlen. Het resultaat van deze drie monsters is voor allen verrassend en hoogst interessant. kapzolder boventafelement ■<j, nr. V nr. VII nr. VIII

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 18