nt t: V 15 Grondruil Na de slag bij Vrone werd het gebied binnen de Westfriese omringdijk verdeeld in vier ambochten of ambachten: het Drechtingher, Houtwoudingher, Nedorpingher en Gheestmanner ambocht. En deze ambachten in totaal twaalf koggen. De bestuurders van een belent met Gemeene wegh ten noorden en Diewer Claes erven ten zuyden. De Gemeene wegh is de huidige Zandweg en het oude perceel is terug te vinden bij de driesprong Slootgaardweg-Zandweg richting Zijdewind, dadelijk rechts in het gedeelte dat volgens de kaart van Dou tot Harenkarspel behoorde. Veertig jaar later kocht Cornelis Cornelisz. ’t Witte Cley, met als belending ten noorden en ten westen de Heerewech. In een koopakte uit 1782 werd deze weg de Slootgaardweg genoemd en in een akte van 20 januari 1784 de Sandweg. Gemeene wegh: De betekenis van gemeen is gemeenschappelijk of gezamenlijk. Deze weg was aangelegd voor bewoners van de Slootgaard en Oude Niedorp. Heerewech: Heer duidt hier mogelijk op de heer van Harenkarspel. Slootgaardweg: Een logische verklaring: een weg door de Slootgaardpolder. Sandweg: Een onverharde weg die vooral uit zand bestaat. Mogelijk verwijst deze weg naar een oude zandrug. Maar meer voor de hand ligt, dat de naam te maken heeft met ’t Blaeuwe Sant, genoemd in een akte van 10 mei 1661. Die akker lag ten noorden van deze weg, tegenover ’t Witte Cley. kogge waren o.a. verantwoordelijk voor de waterhuishouding in hun gebied. De naam kogge raakte nagenoeg in onbruik en werd vervangen door die van banne als deel van een kogge. In het Geestmerambacht waren er zeventien en één ervan was de banne Harenkarspel. Over de oorspronkelijke grenzen tussen de oorspronkelijke bannen is weinig geschreven. Wel is bekend dat ze in de loop van de eeuwen veranderd zijn, zoals eerder genoemd bij de kaart van de Limytsscheydingen tusschen Oudenieudorp ende de Heerlickheydt van Heerencarspel. Tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 werd een begin gemaakt met de vereenvoudiging van ons staatsbestel. Het principe van gelijkheid was de beweegreden om het leenstelstel met de daarmee verbonden heerlijkheidsrechten af te schaffen, zo ook bij heerlijkheid Harenkarspel en de streekstad Niedorp. Er kwamen gemeenten voor in de plaats. Bij de definitieve vaststelling van de grenzen hielden de nieuwe bestuurders over het algemeen rekening met het grondgebied van de vroegere heerlijkheden. Hoewel ons land na 1813 weer onafhankelijk was geworden, bleven veel Franse voorschriften van kracht zoals de invoering van het kadaster. In 1832 was het werk van de landmeters klaar. Elke gemeente was in kaart gebracht, verdeeld in secties met daarbij een overzicht van het soort, de grootte en de eigenaar van elk perceel. Tussen Harenkarspel en Oude Niedorp vond in de Slootgaard een grondruil plaats. De oude grens, vastgesteld bij de drooglegging, maakte plaats voor een nieuwe. De Zandweg werd de nieuwe grens. Deze liep vanaf Zijdewind naar het zuidwesten en op de kruising met de 'd M J Deel van de kaart van Jan Jansz. Dou uit 1745. Rechts bij de Boomer Wael liep de grens (stippellijn) naar het noordwesten richting de molen van de Slootgaard. o Q v I O o Xo Y H 'cd I fe-i jr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 15