I fe - p L Ij t 11. Z AM 2. 14 Deel van de Caerte van de Limytsscheydingen tusschen Oudenieudorp ende de Heerencarspel. De grens B liep van de Slootgaardmolen in zuidelijke richting naar de Heerhugowaard. 1. Slootgaardmolen. 2. Polder Heerhugowaard. De Slootgert Op 1 mei 1590 werd een overeenkomst gesloten tussen Jonkvrouwe Sabina van Egmond en de heren Jhr. E. Steenborn, Mr. W. Schouten en Anth. Sonck: Alsoo nae voorgaende genomen informatie bevonden werdt dat zeeckere meere off staende water genaemt den Slootgaert, gelegen in de banne van Harinckerspel, behorende onder den Graeffschappe van Egmondt, seer oorbaerlijcken en noodlijcken dient bedijckt ende van water tot lande gebracht. Aan de oostkant in het meer lagen echter enkele stukken oud land. Deze percelen waren eigendom van inwoners van Oude Niedorp en werden in droge perioden gebruikt om hun vee daarop te laten grazen. Deze stukken land behoorden niet tot de heerlijkheid Harenkarspel maar vielen toen onder de jurisdictie van de grafelijkheid Holland. In het akkoord is niets vastgelegd over het deel van De Slootgert dat tot Oude Niedorp behoorde. Een slepende kwestie, die pas jaren na de drooglegging opgelost is. van de inwoners van Zijdewind. In het Rijksarchief in Den Haag is een kaart van de Limytsscheydingen tusschen Oudenieudorp ende de Heerlickheydt van Heerencarspel aanwezig. In 1652 werd deze kaart gemaakt naar aanleiding van een geschil over de grens. Aan de hand van oude leenbrieven werd hierop de grens aangegeven. Deze liep van de Slootgaardmolen in zuidelijke richting door de Slootgaard- en Waarlandspolder naar de Heerhugowaard, ter hoogte van de huidige camping de Oude Boomgaard. De maker van deze kaart, landmeter Geleyn Pietersz. Clooster, heeft veel aandacht besteed aan het tekenen van huizen en molens. Niet alleen de Slootgaardmolen en de molens van de Heerhugowaard staan ingetekend maar ook de meelmolen bij Zijdewind. De rechte lijn als grens lijkt theoretisch. Veel logischer in die tijd was een water, een dijk of kade als scheiding tussen heerlijkheden of waterschappen. Nadere bestudering van de waterschaps- geschiedenis van dit deel van Westfries- land, het Geestmerambachts- of Raaksmaatboezem, zal deze grens waarschijnlijk meer duidelijkheid geven. In opdracht van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland heeft Jan Jansz. Dou in 1680 de eerste druk uitgegeven van een kaart bestaande uit 16 bladzijden. Op een uitgave van deze kaart in 1745 is de grens tussen Harenkarspel en Oude Niedorp met een stippellijn aangegeven. Het grootste deel van de Slootgaard behoorde tot Harenkarspel en het noordoostelijke stuk tot Oude Niedorp. Dit stuk herinnert aan de percelen oud land die eigendom waren van inwoners van Zijdewind. Ook staat op deze kaart de meelmolen bij Zydenskerck aangegeven. Vier namen Na de drooglegging kregen de meeste akkers in de Slootgaard een naam. Ze werden genoemd naar bijvoorbeeld de eigenaar, de vorm of grondsoort. ’t Witte Cley vertelt iets over de zwavelachtig grond van dit perceel. In een akte die in 1646 opgemaakt is, staat: Een stucks lants genaemt ’t Witte Cley, gelegen in de Slootgert in banne Haringcarspel, groot ontrent seven geersen, drie sneesen, Waar liep de grens? Vanaf de drooglegging van De Slootgert is bij het vaststellen van de grens tussen Harenkarspel en Oude Niedorp rekening gehouden met de bestaande rechten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 14