Jacobus de la Torre. Herman Hartman van der Woude. Jacobus de la Torre, geboren te Den Haag uit een van oorsprong Vlaamse familie. Hij overleed op 16 septem ber 1661 te Huijbergen N.Br. geven om juist in deze tijd te getuigen van hun geloof. Het toedienen van dit sacra ment was echter voorbehouden aan een bisschop. In het prille voorjaar van 1649 kreeg pas toor Cleerbesem het bericht dat bisschop en apostolisch-vicaris Jacobus de la Torre naar Noord-Holland zou komen. In het diepste geheim werd zijn komst en de plechtigheden rond de toediening van het sacrament voorbereid. Daartoe riep pas toor Cleerbesem vertrouwelingen uit zijn werkgebied op om naar ’t Veld te komen. De jeugdige Schout van Nieuwe Niedorp, Herman Hartman van der Woude geboren in 1621, kon zich er mateloos over op winden. Ook zijn voorganger, Anthonius van Meyerop, was al de nodige keren te gen de Paepsche Afgoderye opgetreden. Hij haalde het verslag van zijn voorganger nog eens uit de kast en las daarin de nauwgezette aantekeningen van Meyerop er nog eens op na. Op 4 juli 1644, zo las hij, was Meyerop naar de Campen gere den tezamen met de Schepenen van Nie dorp, Henrick Aelbertsz en Jasper Jansz Koeman. Het huis van die vermaledijde Cleerbesem hadden ze onderzocht en na tuurlijk hadden ze de nodige paapse zaken in beslag genomen. Bavo Cleerbesem was zelfs zo brutaal geweest een deel van zijn huiszolder tot kerk te verklaren. -Meyerop had deselve deuren van buyten met drie enckele middelnagele toegeslagen ende gesloten; ende beneden gecommen sijnde, hebbe denselven Bavo Cleerbesem belast, d'selver kerck nyet weder te ontsluyten; maer die gesloten te houden, ten eynde daerinne geen conventiculen (buitenkerke- carrière gemaakt. Als zoon van een wel gestelde familie beschikte hij over ruime financiële middelen. Genoemd werd wel eens, dat de achterliggende gedachte bij zijn benoeming zou zijn geweest, dat hij met zijn vermogen geen beroep zou be hoeven te doen op financiële bijstand vanuit Rome. In de praktijk werd hij tijdens zijn bewind echter voortdurend door geldzorgen geplaagd. ’s-Gravenhage werd tot zijn standplaats gekozen. Tot zijn taken behoorde ook het toedienen van het Heilig Vormsel. In de loop van 1649 zou hij hiertoe een reis on dernemen naar het verre en geïsoleerde West-Friesland. Hij moet er tegenop heb ben gezien. Op verschillende plaatsen moet hij de hevige weerstand tegen het katholieke geloof hebben gevoeld en er varen. Plaatselijke overheden hadden be perkende maatregelen tegen de katho lieken afgekondigd. Plakkaten lieten wei nig te raden over met teksten waarin werd geschreven over ‘Paepsche Afgoderye, Superstitie (bijgeloof), ende Hiërarchie De la Torre zal niet gerust zijn geweest over een goede afloop. De Republiek der Zeven Provinciën ken de al geruime tijd geen bisschoppen meer. Het was een missiegebied geworden, rechtstreeks bestuurd vanuit Rome. In de vredesbesprekingen met Spanje was ook nadrukkelijk gesproken over het recht op vrijheid van godsdienst. In oktober 1646 werd een nadere instmctie aan de Ne derlandse onderhandelaars meegegeven: 'Dat niet anders te verwachten is, dan dat de ware Gereformeerde Religie bij tijde van Vrede van alle kanten sal worden ondermijnt, ende inson- derheyt de Papisten sullen aen- groeijen ende sich komen te stabilieren (stabiliseren), en- M de daerin van hooger handt ■kj werden ghesupporteert en W de gefavoriseert (begun- Er stigen), ende dat men sich 9 sal fonderen (richten) op den gemaeckten Vrede, en daer door de principaelste (voor naamste) reden komen te ces- seren (op te houden), waerom de voorgenoemde Pausghesinde tot noch toe met meerder omsight zijn te onder houden’. En dit ‘te onder houden’ bete kende wel terdege ‘onder de duim houden’. In diverse opdrachten aan de onderhande laars werd dit punt herhaald. Uiteindelijk was er in het ooit zo tolerante Holland sprake van een gedogen van de katholieke bevolking en in enkele gevallen van regel rechte onderdrukking. In deze gespannen tijd werd Jacobus de la Torre door de paus benoemd tot vicariscoadjutor. Op 19 mei 1647 werd hij in Munster gewijd tot ti- tulair-bisschop met de titel van aarts bisschop van Ephese. De la Torre had snel r.>7 V 4 I Sb

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 6