Heerhugowaard, 14 september 2001, voor de eerstkomende raadsbijeenkomst. De verbindingsweg van Waarland naar Oudkarspel kreeg tijdens de vergadering van 24 februari 1961 de naam ‘Middel koogweg’. Dit raadsbesluit werd door de gemeentesecretaris van Harenkarspel, de heer N. W.M. Mooyman, aan een groot aan tal belanghebbenden, o.a. aan de Griffier der Staten van Noord-Holland, ter kennis neming toegezonden. Het is raadselachtig hoe deze straatnaam- geving uit 1961, en geschreven op de enig juiste manier, in de loop van de tijd is ver anderd en gewijzigd in ‘Middenkoogweg’. De gemeente Harenkarspel is bekend met de huidige schrijfwijze van deze polder weg. Zij weet echter niet hoe deze ver schrijving is ontstaan en of er voldoende redenen zijn om de gemaakte fout te her stellen. Geraadpleegde bronnen: - Beschrijving van de Provincie Noord Holland. - Waterstaat en waterschappen in het Geestmerambacht, H.J. Avis: WFON 34, 1967. - De zeewering en waterschappen van Noord Holland, D. Kooiman 1936. - Regionaal Archief ‘Noord-Kennemer- land’ te Alkmaar. - Archief Gemeente Harenkarspel - Waterschap ‘Groot-Geestmerambacht’ te Heerhugowaard. - Jan Uff te Noord-Scharwoude. Gemeente HARENKABSPEL In. 48 Op 24 februari 1961 gaf de gemeente Ha renkarspel de naam ‘Middelkoogweg' aan de nieuwe ontslui- tingsweg. De weg lag echter volledig op het grondgebied van de gemeente Langedijk, zodat uitsluitend deze gemeente gerechtigd was een naam toe te kennen. Een officiële correctie op de naam geving -van Middel- koog naar Midden- koog- hebben wij niet kunnen achterhalen. a b. o d. e f S* h. aan onder aangedulde wegen de daarachter vermelde naam te gevent 1. de weg lopende van het dorp Oudkarspel tot aan de 2e weg linksi MIDDELKOOGWEG; 2. de weg, lopende van de Middelkoogweg in noordelijke richting: DIEPGATWEG; 3. de weg, lopende van einde Middelkoogweg in oostelijke richting naar en door de Schaapskuilmeerpolder (doodlopend)SCHAAPSKUILWEGJ ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 19^1* Do Aecretarln, De voorzitter, De RAAD van de gemeente HARENKARSPElj overwegende, dat het in verband met het gereedkomen van diverse wegen in en rond de ruilverkaveling “Speketerspolder c.a." gewenst is, de wegen, ge legen in het oostelijke gedeelte der gemeente, welke voor het openbaar verkeer zijn opengesteld, voor zover nodig, van een naam te voorzien, c.q. de namen dei bestaande wegen - al dan niet verkort voor zóver nodig, opnieuw vast te stellen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 2Jfebé! gelet op artikel 1$7 van de gemeentewet; BESLUIT: TER KENNISNEMING gezonden aam de Griffier der Staten van Noordholland de Provinciale Waterstaat van Noordholland de kantoorhouder van de P.T.T. te Dirkshorn; de stationhouder van de P.T.T. te Tuitjenhom; de stationhouder van de P.T.T, te Waarland; de gemeente-opziohter te Tultjenhorn; de raadsleden; de gemeente Langedijk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 50