Oude poldemamen, Stuifmeelonderzoek. Als er geld beschikbaar zou zijn geweest, zouden er monsters zijn genomen van de gevonden plantenresten. Diederik wist de uitslag hiervan echter al bij voorbaat. ‘Uit het stuifmeelonderzoek zou blijken wat al lang bekend is. Dat zeventig procent van de hier gevonden plantenresten tarwe of gerst is. Want daarvan leefden onze voor ouders in deze streek. Er werden geen an dere sporen gevonden die leidden naar vroegere bewoning van dit gebied. De werkzaamheden werden weldra hervat, waardoor jammer genoeg de sporen wer den uitgewist. Het waterschap Groot-Geestmerambacht is bezig met de laatste fase. Voor het einde van dit jaar zal het waterbergingsproject zijn afgerond en is er, naast een flinke in loog weten. Juist die gelijkvormigheid en het feit dat ze in één lijn liggen, bracht andere mensen aan het twijfelen. Natuur lijk hebben meer mensen het gebied be zocht, bekeken en er foto’s genomen. De sporen van een oude sloot die Diederik heeft aangetroffen zouden van de Sniploot afkomstig kunnen zijn. Dankzij die sloot was het gebied met een schuitje te berei ken. De kuilen zijn gevonden op een diep te van ruim een halve meter onder het maai veld. Sommigen, die zelf enig onderzoek in het gebied hebben gedaan, vinden deze verklaring van Diederik te gemakkelijk. vestering voor extra opvang van hemel water, ook een aardig bedrag besteed aan het terugbrengen van de natuur in deze omgeving. Flora en fauna hebben er weer de ruimte gekregen. Het siert de toenmalige raad van de ge meente Harenkarspel nog steeds dat zij bij het geven van namen aan straten in de ver schillende verkavelinggebieden heeft ge kozen voor ‘oude poldemamen’. Donderdag 26 januari 1961 vond er in café Stoop aan de Kerkweg te Waarland een bespreking plaats ter voorbereiding van een collegebesluit voor de gemeente raad van Harenkarspel. Deze bijeenkomst werd o.a. bijgewoond door de leden van de Plaatselijke Commissie voor de Ruil verkaveling van de ‘Speketerspolder e.a.’ onder leiding van Jan Bruin-Jong, een afvaardiging van het bestuur van de ge meente Langedijk en het dagelijks bestuur van de gemeente Harenkarspel. Doel van dit gesprek was te komen tot een voorbe- reidingsbesluit inzake naamgeving aan de nieuwe ‘verkavelingwegen’ die op dat mo ment bijna allemaal gereed waren. Enkele van deze wegen lagen geheel of gedeelte lijk op het grondgebied van de gemeente Langedijk en dat was de reden waarom deze nabuurgemeente bij dit overleg was betrokken. In de collegevergadering van 14 februari werd een voorstel gemaakt 47 Bij overvloedige regen val was de capaciteit van de bestaande wa- terberging onvoldoen de. Met de aanleg van de openwaterberging vertrouwt men erop dat de overlast tot het ver leden gaat behoren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 49