Natuur en waterberging hand in hand. Donderdag 18 november 1999 kwam de Noord-Hollandse gedeputeerde Ada Wil- dekamp naar Waarland om in het gebied van de voormalige Koogpolder het offi ciële startsein te geven voor de werkzaam heden van deze waterberging. Het project zal, naar het zich thans laat aanzien, nog dit jaar worden afgerond. In de genoemde Die gemeenschappelijke waterhuishou ding zou de ingelanden van de Bleek- meerpolder nog lelijk opbreken. Op een mooie zomeravond in augustus 1921 raakte de grondduiker lek, die op de bo dem lag van de ringvaart tussen de Koog- en Bleekmeerpolder. Dat had een over stroming van de polder tot gevolg. De ge hele oogst kon als verloren worden be schouwd en de tuinders leden een flinke financiële schade van ruim zestig duizend gulden. Slechts een kwart hiervan werd uitgekeerd aan gedupeerde tuinders.*) gebieden zijn diverse waterbassins ont staan. De afgegraven teelaarde en de eer ste kleilaag zijn door Aannemersbedrijf Krans uit het Drentse Borger afgezet bij tuinders en bedrijven in de regio. Ook het zand is naar verschillende plaatsen uitge reden. Als we ons beperken tot de twee spaar bekkens in de voormalige Koogpolder, dan is er bijna vier hectaren afgegraven en is er ‘ruimte’ ontstaan voor opvang van ruim 30.000 kubieke meter water. Mid dels het optrekken van een schuif wordt deze hoeveelheid water ‘apart gezet’ en is de ‘route’ naar het gemaal geblokkeerd. De machinist van De Speketer bemaalt eerst het overgebleven gebied, ruim 400 hectaren groot, en kent daaraan ook een hoge prioriteit toe. Opwarming van de aarde verandert het klimaat. Ook Nederland ondervindt daar van de gevolgen. Al enige j aren achtereen worden we getroffen door zware regenval. Met name in de herfst valt er meer regen dan pakweg zo’n tien a vijftien jaar gele den. Landerijen komen blank te staan en binnen het voormalige waterschap ‘Waar land’ is er onvoldoende natuurlijke ber ging van hemelwater. Volgens deskundi gen, van o.a. het waterschap, zal het niet verstandig zijn om de capaciteit van de bemaling op te voeren, maar is het veel beter te zorgen voor capaciteitsvergroting in de berging van hemelwater. Het water schap ‘Groot-Geestmerambacht’ heeft na studie en een uitgebreid onderzoek daar toe plannen ontwikkeld voor zowel de Koog- als Woudmeerpolder. Deze molen deed tal van jaren dienst en toen er in 1864 met de buren van de Bleek meerpolder een gemeenschappelijke be maling tot stand kwam, bleef de water molen van de Koogpolder zijn functie behouden. Dit veranderde ook niet toen er in de Bleekmeer, waarmee de Koogpolder door middel van een grondduiker een ‘watergemeenschap’vormde, in 1877 'ee- ner Stoonrwatermachiene werd gebouwd. 45 Het bestuur van de Koog- en Bleekmeer polder poseert voor het gemaal. V.l.n.r. Hendrik Bruin, Thijs de Boer, Jan Bolkestein, Yze Koster, Freek Stoop. Een luchtfoto van de waterberging nabij het gemaal aan de Mid- denkoogweg. Bovenaan is de Bleekmeerweg, de weg naar links de Mid- denkoogweg en naar rechts de Schaapskuil- weg. Foto Dik Meijer. ‘De eeuwige vijand’, Toendertoid 9.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 47