T 4 De sigaar. Safe in de kast. BRANDRAPPORT Garni Haarhugowaard 38 De 'hevig uitslaande brand'waarbij de kapi tale boerderij, bewoond door de families Boots en Boekel, in de as werd gelegd, werd bestreden door zes man van de ge meentelijke brandweer. En toen werd het stil rond het brandspuit- huis. Alleen het rumoer tijdens de kermis dagen bracht nog wat leven in de brouwe rij. Jongelui op vrijersvoeten verstopten zich achter het huisje om daar stiekem een paar gestolen zoentjes uit te wisselen. Me nig pas beginnend stelletje werd zo door fotograaf Ben Kuyt uit Schagen ‘gesnapt’. Vanaf 1942 kon men als er in Waarland brand was uitgebroken bij C. Dekker (nu Kerkstraat 3) bellen naar Dirkshom. De boerderij ingericht als dubbel woonhuis Op 30 november 1949 werd W. Dekker- Kuijs benoemd tot ordewacht bij de brandweer. De ordewacht had tot taak de orde te handhaven bij het uitbreken van een brand tot de brandweer was gearri veerd. Niet lang daarna werden de povere blusmiddelen elders ondergebracht en wer den Waarlanders benoemd tot lid van de vrijwillige brandweer. Harenkarapel aan de Westkade D 98, bewoond door de families Jaap Boots en Arie Boekel stond dichtbij de gemeentegrens en toen daar op 12 augustus 1946 een hevige brand ont stond, renden de bewoners dan ook in aller ijl naar café Wolfswinkel aan de Laanderweg in De Noord om te ramp te melden. Met als gevolg dat de melding veel te laat bij P. de Goede kwam. Volgens ooggetuigen brandde de stolp al minstens een kwartier. Bij aankomst van de brand weer lag de hele boel al vlak. In het brand rapport staat dat de brandoorzaak niet bekend was. Alleen kleine Dirkie Boots wist de oorzaak wél, maar hield zich angstvallig stil. Dat een rietsigaar zo vlug in de brand kon vliegen dat had het kerel tje niet verwacht. Het geheim zal wel zwaar op zijn tere kinderziel hebben gedrukt. In 1950 kocht Ben Jaspers het leegstaande brandspuithuis voor ongeveer 750 van de gemeente. Hij verbouwde het wat, liet er zeil in leggen en zette er twee bureaus in. Elektricien Dekker bracht TL-verlich- ting aan en de PTT zorgde dat het ge bouwtje werd aangesloten op het tele foonnet. Het boekhoudkantoor van Ben Jaspers was gereed. Drie jaar daarvoor, op 6 mei 1947 was Piet Zuijdam bij Ben als boekhouder komen werken. Ben had zijn kan toor in het huis van Co en Marie van der Gulik. (nu Veluweweg 9) Co en Marie woonden beneden, Ben en Piet bestierden boven de zaak. Als een volleerd boekhou der, met Praktijkdiploma Boek houden, Nederlandse Handelscor respondentie en Middenstandsdi ploma op zak, verdiende Piet bij Ben 80 per maand. Werkdagen van acht tot vijf, ook op zaterdag. Hevig ultslaande brand weerpost en werd hij hoofd brandwacht. Het loon voor een brandweerman was toen 2,50 voor het eerste uur en vervol gens 1,75 per uur. In verband met zijn leeftijd verzocht Jo Keet de gemeente hem, als lid van de vrijwillige brandweer, te ontslaan per 15 januari 1958. Zoon Jan had dezelfde aspiraties als vader en nam op 1 maart 1958 zijn taak over. Het brand- weerkarretje stelde eigenlijk niet zoveel voor. Jan Keet beschrijft het ding als volgt: '’Een soort melkwagentje op fiets wielen, twee straalpijpen en twee slangen, een koppelstuk en een hoofdkraan. Met drie of vier man tegenover elkaar stondje dan te pompen. Zo rond 1962 was de brandspuit ineens verdwenen. Burgemees ter W. Wessel ink heeft mij nog vaak ge vraagd of ik wist waar dat wagentje was. Het enige wat ik van dat wagentje nog heb is een koperen straalspuit. Overigens ging het er bij de gemeente niet altijd lekker aan toe. Ik heb het meegemaakt dat ik bij een brand acht uur had gezwoegd en gezweten en dat ze me met vijf gulden wil den afschepen. Witheet was ik. - HidpvcxlMniog door Hulp-bw (3) Officieren Onderofficieren Manschappen Totaal EerJli Ann-.-aJ 8.20 8.21 8.26 8.35 9.35 9.45 BRANDWEER GEMEENTE Tijden Ventexking Brandweer Datum .12 Aug.1946 Gemeente: Uitgerulkt pcraoneel Vrijwil! h? S— - Bevelvoerder naam: p.# Qoede Functie UTlt-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 40