KWESTIE ZIJDEWIND. A Joop Zutt - Arnold Lantman Roerige tijden. 2 Regelmatig komen we in de pers berichten tegen over een kwestie in Zijdewind. Een kwestie welke zich ruim 350 jaar geleden afspeelde in het zo rustige en kleine dorp. Wat was het geval? In de laatste jaren van de Tachtigjarige Oorlog waren de bis schoppen het land uitgezet, waardoor een groot aantal katholieken het sacrament van het H. Vormsel niet had kunnen ontvangen. In 1648 werd in Munster vrede gesloten met Spanje. In de veronderstelling dat vrijheid van godsdienst was gewaarborgd, nodigde pastoor Cleerbesem bisschop Jacobus de la Torre, apostolisch-vicaris, uit om het Vormsel toe te dienen. De schout van Nieuwe Niedorp, Herman Hartman van der Wonde, zou daar wel even een stokje voor steken. En dat liep vreselijk uit de hand. Johannes Don maakte in 1682 een nieuwe kaart van West-Fries land. Op dit deel van de kaart is de nieuwe 'Zydens kerckinge tekend. Luther sprak echter vele mensen aan. Ook in Zwitserland verkondigden hervormers een nieuwe beleving van het christelijk geloof onder aanvoering van Zwingli en Calvijn. Met name de verkondiging van Calvijn kreeg in ons land vele aanhangers. De plaatselijke overheden verboden op gezag van de koning van Spanje de nieuwe ketterse leer ten strengste, maar desondanks werden overal in het land ‘hagenpreken’ gehouden en de hervormde leer vond steeds meer aanhang. Toen de koning van Spanje, Philips II, de macht van de steden wilde beperken en de be volking zware belastingen oplegde, sloeg de vlam in de pan. Nederland kwam in 1568 in opstand tegen de Spaanse over heersing. Het was het begin van tachtig jaar oorlog. De Tachtigjarige Oorlog was in de bele ving van de gewone burgers lang een on duidelijk gebeuren. Veelal was men af hankelijk van de houding van de plaat selijke overheid. Koos die voor de koning van Spanje of voor Willem van Oranje? Koos de pastoor voor de nieuwe leer of voor de oude vertrouwde kerk? Hun houding bepaalde praktisch altijd tot welk kamp een stad of streek behoorde. Met uitzondering van Amsterdam gingen vrij - wel alle Noord-Hollandse steden van meet af aan over naar Willem van Oranje. De nieuwe godsdienst vond ook in die ste den haar grootste aanhang. Op het platte land van Noord-Holland bepaalde de houding van de pastoor de keuze. Maakte Op 31 oktober 1517 timmerde Luther zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten op de kerkdeuren van de kathedraal in Wit tenberg. Dat wordt gezien als historisch begin van de reformatie. De breuk met de Rooms-Katholieke Kerk werd in 1521 de finitief op de Rijksdag van Worms, waar Luther weigerde zijn afwijkende leerstel lingen te herroepen. Het gevolg van zijn halsstarrige houding was dat Keizer Karei V de rijksban over hem uitsprak en dat zijn geschriften tot verboden lectuur wer den verklaard. Het gedachtengoed van s. o rr.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 4