fi! Ook onderdak voor heethoofden. Eenige emmers en een brandhaak. 33 De wethouders waren het met de voorzit ter volkomen eens en na weinig discussie werd besloten de raad voor te stellen af wijzend op dit verzoek te beschikken. Als een lopend vuurtje deed het veto van de gemeente de ronde. De Hooge Heeren van de gemeente poeierden de Waarlanders dus wel degelijk af. En als de rode haan weer eens luidkeels in het dorp had ge kraaid, dan laaide de roep om een eigen brandspuit weer fel op. Het zou echter nog tien j aar duren eer aan deze noodkreet ge hoor werd gegeven. Vijfenzestig handteke ningen werden onder het verzoekschrift geplaatst en vertegenwoordigden daarmee vrijwel de gehele Waarlandse bevolking. De dringende vraag om een brandspuit in Waarland te statione ren werd echter door de gemeente van de hand gewezen. Aansluitend zetten voorzitter Dirk Plaats man en Teunis de Jong en vele andere Waarlanders hun handtekening onder het verzoek. Het antwoord van de gemeente liet niet lang op zich wachten. Wel is waar zijn naar aanleiding van hun verzoek een brandzeil en brandemmers aangeschaft en is het aantal brandhaken met één vermeerderd, maar zij vragen met bescheidenheid wat een brandzeil voor effect kan hebben, indien het niet door een brandspuit natgemaakt en gehouden kan worden. Waar nu én te Dirkshorn én te Kerkebuurt een brandspuit aanwezig is, waarvan zij echter bij voorkomende ge vallen van brand, uit hoofde van de groote uitgestrektheid der Gemeente, geen profijt kunnen hebben, menen zij bovendien in hun volle recht te zijn in dezen vergroting van het brandbluschmateriaal te verzoe ken. Redenen, waarom zij zich gedrongen gevoelen bij dezes nogmaals tot U te komen met het beleefd doch dringend ver zoek in polder Waarland een brandspuit te willen stationeren. ‘t Welk doende Uw dw dienaren De brief werd ingebracht als ‘een adres’ tijdens de B. en W.-vergadering van 30 januari 1904. Onder punt 4 kwam het vol gende aan de orde: Ter tafel wordt ge bracht een adres onderteekend door vele ingezetenen uit het oostelijk deel der ge meente om voor het Waarland een brand spuit aan te schaffen. De voorzitter acht dat verzoek niet voor inwilliging vatbaar; het Waarland bestaat grotendeels uit klei ne woningen, die verspreid staan en in ieder geval geen buurten of gehuchten vormen, zoodat hij een uitgaaf van f 600 voor een brandspuit niet gerechtvaardigd acht, temeer niet nu het vorig jaar op een dergelijk verzoek reeds eenig bluschmate- riaal bestaande uit brandzeilen, enige em mers en een brandhaak is aangeschaft. Met algemene stemmen werd hiertoe besloten en tevens werd de raad gevraagd machtiging te verlenen voor: de aankoop van twee brandspuiten, de aankoop van bouwterrein van de Banne Harenkarspel en aanbesteding van de bouw van het brandspuithuis met arrestantenlokaal onder de ambachts lieden van Waarland. Eindelijk kwam er, na lang wachten en veel aandringen, wat schot in de zaak. Nog geen twee maanden later was de op handen zijnde bouw van het brandspuithuis annex arrestantenlo kaal te Waarland, tijdens de B. en W.-ver gadering van 7 oktober 1913, wederom onderwerp van gesprek. De voorzitter deelt mede, het bouwterrein te Waarland, be schikbaar gesteld door A. Bakker Sz. aldaar, in oogenschouw te hebben geno men. Dat terrein waarvan benoodigd zal zijn ongeveer 85 m2, is te verkrijgen voor f 1, de m2, terwijl het terrein door P.C. Mooij aangeboden eveneens f 1, de m2 moet kosten, doch minder gunstig is Tijdens de vergadering op 27 augustus 1913 stelde burgemeester Jan Burger aan de orde: 'de bespreking omtrent de aan schaffing van brandspuiten en geeft, in verband met het na de vorige vergadering gehouden o verleg, in overweging het voor stel zoodanig te wijzigen, dat uit de gewoone middelen worden betaald de kosten voor den bouw van een brandspuithuis an nex arrestantenlokaal te Waar land benevens aankoop van een bouwterrein en om voorts eene geldlening aan te gaan voor aan koop van twee brandspuiten van ten hoogste f 1.500 tegen een rente van ten hoogste 42/2% ‘s jaars, af te lossen in jaarlijksche termijnen van minstens f 200. /7-z<x

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 35