Een bleek figuur. L Donderdag 28 oktober 1909 kwam er een einde aan de lange periode van meester Plaatsman. Op deze datum vertrok hij met zijn dochters Naantje Maria en Alida naar Apeldoorn, waar dochter Grietje nu als onderwijzeres werkzaam was. Meester Plaatsman kon gaan genieten van zijn pensioen en vond de tijd om zijn oude hobby weer op te pakken: het schrijven Meester Plaatsman kreeg na zijn pensio nering tijd voor een oude hobby: het schrij ven van kinderboeken. Een exemplaar werd naar koningin Wilhel mina en prins Hendrik gestuurd. Per omgaan de kreeg Plaatsman een bedankbriefje. Heerhugowaard/Waarland, 7 september 2001. 4 Burgemeester Jacob Swan nam op 20 fe bruari 1909 afscheid en dat betekende dat in de gemeente Harenkarspel de functie van eerste burger vacant was. Met de nodige zwarte humor solliciteerde Dirk Pieter Plaatsman naar de functie van burgemeester van Harenkarspel. Hij had geen schijn van kans. Tijdens de Raads vergadering werd zijn brief slechts voor kennisgeving aangenomen. De verhou ding tussen de gemeente en Plaatsman was met deze laatste actie van de hoofd onderwijzer op een dieptepunt beland. Plaatsman besloot het na 40 dienstjaren, waarvan 29 in Waarland, voor gezien te houden. Hij vroeg op 25 mei 1909 eervol ontslag. Daarbij gaf hij tevens aan langer beschikbaar te willen blijven, mocht zijn opvolger zich niet tijdig aandienen. Een laatste achterhoede gevecht met de gemeente werd nog geleverd over de ver goeding voor bomen en planten bij de onderwijzerswoning. Plaatsman vroeg 25 maar kreeg 20. Geen afscheidsreceptie, geen afscheids woorden, geen afscheidscadeau. Ja, toch wel. Het bestuur van de Speketerspolder zegde hem bij monde van de voorzitter dank voor het uitstekende beheer. Een stemmig was besloten hem, als blijk van achting en waardering, een cadeau aan te bieden, wat door hem ten zeerste werd geapprecieerd. De polder Waarland nam afscheid op haar eigen wijze. Tot opvolger van Dirk Plaats man als secretaris/penningmeester was uit vier kandidaten de heer Comelis Jong Jbzn. uit Zijdewind benoemd. Deze no tuleerde: ‘Na dank aan den heer Plaats man en een fielestatie aan den heer C. Jong werd de vergadering gesloten; met aller goedvinden om aan den heer Plaats man nog een kleine verrassing toe te staan van 12 d 15. 'Waarvan akte. En Waarland? De Waarlanders beseften nog maar nauwelijks, welk een gemis het vertrek van de familie Plaatsman voor de kleine gemeenschap was. In vrijwel elke vereniging speelde Plaatsman een belang rijke rol. Moeizaam vond men opvolgers. Zo ook het bestuur van de ‘Vrouwen- vereeniging Hulp in Nood’. Naantje Maria had de vereniging nog maar net opgericht. Drie personen waren maar liefst nodig om haar werkzaamheden voort te zetten. De Openbare Lagere School en het dorp bereidden zich voor op de komst van een nieuwe hoofdonderwijzer. Lourens Bleeksma verhuisde op 48-jarige leeftijd vanuit het Gelderse Ede naar Waarland. Een tussenpaus. van kinderboeken. Van zijn hand versche nen boekjes met titels als ‘De kleine zwerveling’ en ‘De jonge schaapherder’. Op advies van zijn uitgever Kluwer Co. te Deventer stuurde hij ook enkele exem plaren naar paleis ‘t Loo. Of de vierjarige prinses Juliana ook heeft genoten van Plaatsman’s lectuur vermeldt de historie niet. Wel kwam er een keurige be dankbrief van de Particulier Secretaris van Hare Majesteit koningin Wilhelmina. N-N/fd- aei L ly J 3. 4^-P .7 29 t/rn rvi Qj^'ut/an/ tn Q/frt/rl/rr c/ljrifop 7' SECRETARIE Z K. II, DEN PRINS DER NEDER LA M»KN IIEKIQU VAN Mür.KLENBURG ede dcvt&n van y hc nm/'/ty/t ZZ•.r.yjr.'r/ </cn r/ir C i/n-nt/eti, GWcl/ey iw/i J it/'t/ry.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 31