Voorwoord. Joop Zutt, voorzitter. nen. Terugkijkend zijn we best trots op het bereikte resultaat en we voelen het als een grote steun in de rug om op de ingeslagen weg voort te gaan. In het meinummer van dit jaar werd de slotpagina afgedrukt van ‘Mijn Herinne ringen’ van Afie Hoogeboom-Meester. Vanaf het eerste nummer van Toendertoid boeide haar levensverhaal de lezers. Ech ter, al diegenen die in de loop van deze tien jaar lid zijn geworden hebben een of meer afleveringen hiervan moeten mis sen. Het tienjarig bestaan was voor ons aanleiding een passend cadeau voor onze leden te zoeken. Wij zijn ervan overtuigd u allen een groot plezier te doen met de uitgave van het boek met daarin de inte grale tekst van de herinneringen van Afie Hoogeboom-Meester. Al onze leden ont vangen dit boek gratis. De uitgave is tevens te koop voor 24.50 of 11 bij Jeanet Stroet, Piet Kleverlaan en de betere boekhandel. Er bestond al een aantal jaren bij een groep mensen grote belangstelling voor oude foto 's, topografische kaarten, koop akten en veel meer van dat soort zaken. Het Eeuwfeest Slootgaard-Waarland bracht weer veel oude dingen te voor schijn. Daardoor is onze Stichting Waar land van Toen ontstaan. Met ons periodiek Toendertoid, welke tweemaal per jaar verschijnt, hopen wij een grote groep mensen te bereiken die met ons mee kun nen leven in de historie van Waarland. Deze woorden schreef voorzitter Riet Wever-Appel in het voorwoord van het eerste nummer van Toendertoid in 1992. Een jaar eerder, om precies te zijn 7 okto ber 1991, werd onze Stichting officieel opgericht. Aan die officiële oprichting waren de nodige vergaderingen vooraf gegaan. Een jaar later kregen 165 sympa thisanten het eerste nummer van Toen dertoid in de bus. Het bestuur dacht dat 200 leden toch wel haalbaar zou moeten zijn. Overmoedig werd zelf besloten 225 exemplaren te laten drukken. Tien jaar na de start mochten we het 600e lid inschrij ven! Nooit hadden we in die eerste jaren op zo’n grote belangstelling durven reke- Een klein boerderijtje, uit een erfenis verkregen. Het geboortehuis van Afie Meester. De kleine stolp is begin zeventigerjaren gesloopt. Piet Hoedjes bouwde op deze plek (Andries Dekkerweg 2) een nieuwe bungalow. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 3