De schoolzolder ‘beschieten’. ‘Diphtheritis’ in Dirkshom. Plaatsman voelde zich echter volop be trokken bij de kleine Waarlandse gemeen schap. Tuinders, voor het merendeel ka tholiek, hadden het volste vertrouwen in hun voorzitter. Hij was het die bij de gemeente Haringcarspel had aangedron gen om in Waarland een brandspuit te plaatsen. Hij was het die de Banne zover had gekregen een nieuwe grote brug te bouwen over de ringvaart van de Heer- hugowaard tussen Waarland en de Smui- geL In 1904 was op de school in Waarland het schoolsparen door Plaatsman inge voerd. Het eerste jaar was er één spaar bankboekje waar al het gespaarde geld op werd geboekt. Een jaar later had elke spaarder zelf een boekje gekregen, zodat de ouders controle zouden kunnen uitoe fenen. Een ander initiatief van Plaatsman liep echter op de klippen. De gemeente werd voorgesteld om de schoolzolder te ‘beschieten’ tot een lokaal dat op verkie zingsdagen zou kunnen worden gebruikt. De school hoefde dan niet stil te staan. Tevens zou het lokaal kunnen dienen voor de wekelijkse zitting van de gemeente ontvanger en tot slot (en daar ging het Dirk Plaatsman om): berging van materi alen van de afdeling Haringcarspel van het Witte Kruis. En dan is het weer aardig de notulen van de raadsvergaderingen te de vacature te Kerkbuurt in 1906 eiste raadslid Burger min of meer dat er een R.C. onderwijzer zou worden benoemd. Meester Plaatsman voelde de tijdgeest goed aan en wist dat binnen niet al te lange tijd ook in Waarland het bijzonder onderwijs ingang zou vinden. Diezelfde Raad behoorde in die tijd toch al wel het belang van frisse lucht en hygiëne te kennen. Ook wist men van het risico van besmettelijke ziekten. De reac tie om de kinderen ‘in de gangen te laten verblijven was dan ook wel erg benepen. Hoe anders reageerde men toen in de school te Dirkshom ‘diphteritis’ werd aangetroffen. Onmiddellijk werd de school gesloten. Aangezien twee kinderen aan de ziekte overleden, werd de Inspecteur van de Volksgezondheid ingeschakeld. Don derdag 15 maart 1906 bezocht hij de school. Het resultaat van zijn bemoeienis was dat alle ouders een circulaire ontvin gen. De inspecteur noemde daarin de scholen ‘een broeinest van besmetting De school in Dirkshom werd daarbij voor onbepaalde tijd gesloten. En hoe bezorgd toonde zich nu de gemeenteraad van Haringcarspel. Wilde voorstellen werden aangedragen: kinderen verbieden met elkaar te spelen, alleen gezonde kinderen naar school. Zelfs werd de vraag gesteld: ‘Zou de geneeskundige zelf de oorzaak van de besmetting zijn? Er rolde tenslotte de volgende verordening uit de bus: 'Het is de bewoners eener woning waar Diph teritis heerscht verboden, zich zonder Schager Courant, zondag 23 juli 1905. volgen. ‘De heer W. Zut sympathiseert met het voorstel in het belang van de vele leden in Waarland. De heren Burger en Slot verklaren zich tegen, omdat het naar hun overtuiging weinig uitmaakt spullen uit Dirkshom of uit Waarland te halen. Zut brengt naar voren dat slechts enkelen te Waarland beschikken over een paard en rijtuig. Was er een hulpmagazijn dan konden goederen per vaartuig worden gehaald. Conclusie: het verzoek van Plaatsman werd met royale meerderheid van stemmen afgewezen. Hetzelfde was van toepassing op het verzoek een deel van de speelplaats te voorzien van een overkapping. Ook bij regenachtig weer zouden de kinderen wat frisse lucht krij gen en de lokalen zouden kunnen worden gelucht. Voorzitter Swan meent echter: ‘Door de kinderen in de gangen te laten verblijven, wordt voldoende mogelijkheid geboden om te lokalen te luchten. De vergadering is het daarmee eens. 26 Onder begunstiging van heerlijk weer ondernamen 42 leerlingen der ■chool te WAARLAND met hnn begeleiders J. 1. Woensdag het beloofde toohtje naar Amsterdam, waar Art la en Panopticum werden bezichtigd. Per tram en te voet bekeek men verder verschillende deelen der stad, terwjjl in een melksalon, zoomede in Artis, de noo- dlge verversohingen werden gebruikt. Opge togen over alles, wat men gezien en bewonderd had. keerde het gezelschap met den trein, die te half seven het -station Noord-Scharwonde bereikt, weer huiswaarts. Den kinderen der vier eerste leerjaren wacht over veertien dagen een toohtje per rjjtuig naar Schooi 1 en Bergen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 28