Vragen om moeilijkheden. 25 Vooral in de zuid-oost- hoek van de Waarlands- polder was de tuinbouw sterk in opkomst geko men. Weiland werd om gezet in tuinbouwgrond. Vele sloten werden ge graven om de percelen met de schuit bereikbaar te maken. Midden op de foto staat de boerderij van Klaas Smit, nu de familie Rustenburg, Volleringweg 7a. Simon Brugman, hoofd van de Openbare Lage re School te Heerhugo- waard-De Noord. Hij was de eerste voorzitter van veiling De Noorder- marktbond. Het was in dezelfde periode dat Plaatsman weer eens op zoek moest naar een onder wijzer. Meester Douwe de Vries nam per 1 september 1905 ontslag. Een tiental sol licitanten, waaronder zijn zoon Pieter, had op de advertenties gereageerd. Zoon Pie ter viel vrijwel direct af doordat hij een benoeming aannam in Sint Pancras. Mees ter M. Laan uit Middelie, tweede op de voordracht, stond op wachtgeld en kon direct aan de slag. Tot verbazing van der ingezetenen wordt er door verbeterd. Ook raadslid Boekel deed een negatieve duit in het zakje: ‘Waarland wil zoo nodig een tentoonstelling, dan moeten ze ook zelf de kosten betalen. Bij de stemming sprak alleen W. Zut zich uit ten gunste van het verzoek van de Groentevereniging Waar land Omstreken. De anderen waren ‘teugen’! En dat betekende, ook toen al, dat Waarland zijn eigen boontjes kon doppen. De polder subsidieerde zonder probleem 25. De tentoonstelling werd een daverend succes. Vrijwel alle Waarlandse bedrijven deden mee. Van begin tot eind was de belangstelling groot met veel bezoekers uit ’t Veld, Zijdewind, Dirkshom, Kal- verdijk, Oudkarspel, Noord- en Zuid- Scharwoude, Heerhugowaard en de Nie- dorpen. En vrijwel alle Waarlanders had den de tentoonstelling bezocht. Voorzitter Plaatsman had namens de Groentevere niging negenendertig inzendingen kunnen bekronen. Tot grote verbazing van de deelnemers waren er medailles beschik baar gesteld door koningin Wilhel mina, prins Hendrik en koningin-moeder Emma, respectievelijk gewonnen door Simon Roozendaal met de inzending ‘roode kool’ (dorschkool), Jan Bakker Jz. met ‘Deensche witte kool’ en P. Bruin met ‘savoije kool’. Een groot succes was de ringstekerij op fietsen met 26 deelnemers. Enig minpuntje was de optocht met ver sierde fietsen. Slechts tien deelnemers hadden zich de moeite getroost de fiets op te tuigen. Over het geheel genomen kon de vereniging met voldoening op deze feestelijkheden terugzien. Verrassend was het artikeltje in de Schager Courant van 2 november 1905. De Waarlandse kool werd daarin de hemel ingeprezen. raadslid Willem Zut werd Laan benoemd zonder dat er een proefles was gehouden. Volgens Zut was het vragen om moei lijkheden. Plaatsman was echter blij dat de vacature zo snel was ingevuld. Hij had genoeg negatieve ervaring met het ‘draai en’ van dubbele klassen. Toch moet het hem hebben verbaasd, dat de raad zo snel akkoord was gegaan. Ver scheidene keren was er aan gedrongen op benoeming van ‘Roomsch Catho- lieke’ onderwijskrach- B ten in Kerkbuurt en B Waarland, omdat het B merendeel van de B bevolking katholiek was. Bij de bouw B van het nieuwe lo- B kaal hadden gemeente B en bevolking een stuk je schoolstrijd over het bijzonder onderwijs kun nen proeven. Raadslid Slot ‘zou van de heren uit het Waarland gaarne vernemen of ook bekend is onder de bevolking aldaar of in de parochie waartoe het Waarland behoort, plannen bestaan tot oprichting eener bijzondere school? Nu de gewijzigde wet op het Lager Onderwijs de oprichting van bij zondere scholen gemakkelijker heeft ge maakt, zou dat zeer goed mogelijk kunnen zijn en wanneer dat nu werkelijk het geval was, zou met de plannen bij onze beslis sing rekening kunnen worden gehouden. Keesom en Zut hadden de boot afge houden en geantwoord: ‘plannen in die richting nimmer te hebben vernomen. ’Bij I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 27