‘Waarland en Omstreken’. 24 De tuinbouwvereniging Waarland en Omstreken op excursie. De Eerste Langedijker Auto-Omni- bus-Onderneming van de firma Kok, Tuinman Wilken zorgde voor het vervoer. Plaatsman was mede-oprichter van de tuinbouwvereniging. Beter verging het hem in zijn relatie tot de Waarlandse bevolking. Regelmatig had hij te maken gehad met kinderen die recalci trant gedrag vertoonden en hun ouders. Per saldo had hij echter de meeste ouders weten te overtuigen van het belang van goed onderwijs. Die houding was onge twijfeld ook voortgekomen uit de betekenis van Plaatsman voor de lokale bevolking. Vooral de tuinders liepen hoog met hem. drag van 1.22 gevraagd. Turven kostten per 1.000 stuks 5.90 en voor één hecto liter (100 1) cokes moesten drie kwartjes worden neergeteld. Noord. Dirk Plaatsman en groentehande laar Cees Trompetter uit Waarland sti muleerden de plaatselijke tuinders mee te doen aan deze nieuwe manier van hande len. Plaatsman, voorzitter van de Groente- vereniging ‘Waarland Omstreken’, wist de Banne van Harenkarspel en het bestuur van de Waarlandspolder zover te krijgen, dat over de ringvaart van de Heerhugo- waard in 1899 een nieuwe brug werd gelegd. Daarmee kwam een betere ver binding met de veiling en het station Noord-Scharwoude tot stand. Met paard en wagen konden de producten nu gemak kelijk naar de veiling worden gebracht. Van alles wat wordt voortge bracht. De veiling was een van de successen van de groentevereniging geworden. Daarnaast werden er proeven gehouden met nieuwe vormen van bemesting, zelfs kunstmest werd beproefd. De resultaten werden op proefveldjes beoordeeld door deskundi gen. Nieuwe teelten, zoals aalbessen, bloemzaden en bloembollen, waren op voorstel van de actieve vereniging in Waarland verschenen. In navolging van vele andere plaatsen wilde de vereniging nu ook in eigen dorp een tentoonstelling organiseren. Plaatsman had zowel de ge meente als de polders gevraagd de tuin bouwvereniging financieel te ondersteu nen. Tot zijn verbazing reageerde de ge meente Haringcarspel wel op een zeer afwijzende manier. Tijdens de raadsverga dering van 21 augustus 1905 werd de brief van de groentevereniging behandeld en waarin werd gevraagd ‘Om een subsidie uit de gemeentekas van 50 als bijdragen in de kosten eener tentoonstelling van alles wat op het gebied van den landbouw in Waarland en Omstreken wordt voortge bracht. Te houden in de maand september a.s. ter herdenking van het 6'/4-jarig be staan dier vereeniging. ‘Burgemeester en wethouders stellen voor het verzoek af te wijzen, omdat slechts een klein deel van de ingezetenen kan profiteren. Het belang der gemeente rechtvaardigt deze uitgave niet! Het raadslid Willem Keesom reageerde met de opmerking, ‘dat het alleen een Waarlands belang is. Ga maar rond met een intekenlijst’. Willem Zut was de enige die positief reageerde: ‘De draagkracht Toen Plaatsman in 1880 in Waarland kwam, waren de melkveehouders ver in de meerderheid. In de loop der tijden had er een verschuiving plaatsgevonden naar de tuinders. Vooral in het zuidoosten van de Waarlandspolder waren de boerderijen verdwenen. Voor de verkoop van pro ducten waren de tuinders de eerste jaren volledig afhankelijk van de luimen van de handelaren. Met de komst van de vei lingen kwamen aan- en verkopen veel eerlijker tot stand. De hoofdonderwijzers, Simon Brugman van de Openbare Lagere School te Heerhugowaard-De Noord en Dirk Pieter Plaatsman, slaagden erin om in hun dorpen een tuinbouwvereniging van de grond te tillen. Met tuinders uit omliggende dorpen werd vervolgens een veiling opgezet bij het station Noord Scharwoude nabij de Laanderweg in De

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 26