Dirk Pieter Plaatsman. Knarsetandend werd besloten. 23 Eerder was hem de vergoeding voor het geven van herhalingsonderwijs onthou den. Plaatsman meende recht te hebben op 57.60, de gemeente erkende slechts de helft. Gemeentesecretaris Jacob Dam moest de Raad zelfs mededelen 'dat Plaatsman heeft geweigerd 28.80 in ont vangst te nemen en hem (Dam) heeft gewezen op de moeielijkheden de school schoon te maken en het aanmaken van de kachels. De gemeente nam naar aanlei ding hiervan een afwachtende houding aan. Kortom een patstelling en verstoorde verhoudingen. Het was echter wel aanlei ding om een andere kwestie uit te vechten. In de wintermaanden moest de hoofdon derwijzer tenminste een half uur voor aan vang van de lessen de grote potkachels in de lokalen aanmaken. De olielampen moe sten gevuld zijn, op tijd worden ontstoken en op gezette tijden worden schoongemaakt. Werkjes van niks, maar hoorden die tot de taken van de hoofdonder wijzer? In april 1904 deed Plaatsman een eerste poging. Hij stuurde de gemeente een nota voor verbruikte petrole um, verhoogd met 1.60 voor het wekelijks reinigen en vullen van de lampen gedurende het herhalingson derwijs. De gevraagde 1.60 werd prompt geweigerd. Plaatsman dreigde vervol gens zich te zullen wenden tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als de Raad weigerachtig bleef. Pas toen ging de gemeente Haringcarspel haar licht elders opsteken, waaruit bleek dat gemeenten hiermee geheel verschillend omgingen. Knarsetandend werd besloten Plaatsman een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 15. Tot verbazing van Plaatsman hadden zijn collegae te Kerkbuurt en Dirkshom kenbaar gemaakt geen prijs te stellen op deze vergoeding. Plaatsman stond in een conflict met de gemeente Haringcarspel alleen, voor het eerst. Gelukkig bleef de gemeente Haring carspel er verantwoordelijk voor dat de scholen op een behoorlijke manier konden worden verwarmd en dat er voldoende brandstof voorradig was. Met een vaste regelmaat kreeg het college van B W van zowel plaatselijke als regionale leve ranciers offertes. In het najaar van 1907 werd er voor 100 liter steenkool het be- Francis’ steun en gezag was de gemeen teraad snel gewonnen voor nieuwe ont wikkelingen. Burgemeester Jacob Swan was echter uit ander hout gesneden. Hij was veel minder dominant, waardoor raadsleden zich gemakkelijker manifes teerden en zich in de ogen van Plaatsman bemoeiden met zaken waar ze geen enkel verstand van hadden. De kwestie van het ‘derde’ klaslokaal lag hem nog vers in het geheugen. Binnen één jaar hadden zij hun eerdere besluit om de bestaande twee lokalen in drieën te delen moeten herzien en hadden zij moeten besluiten een derde klaslokaal bij te bouwen. De eerder uit gevoerde verbouwing was daardoor van geen enkel nut gebleken, had alleen maar geld gekost en veel ergernis gegeven. Plaatsman moet het gevoel hebben gehad dat hij de laatste jaren steeds meer als stoorzender bij de burgemeester en de gemeenteraad fungeerde. Neem nu zo’n gratificatie bij zijn 25-jarig jubileum als hoofdonderwijzer. Collega Meijer Drees had bij zijn jubileum een gratificatie van 50 gekregen. De Schager Courant had er in lovende bewoordingen over geschre ven. Plaatsman kreeg echter 25. Was het dommigheid of een verklaarbare vergis sing? Vier jaar geleden was er een vergelijkbare kwestie geweest. Toen was het Plaatsman die een bedrag van 30 kreeg als vergoeding voor extra diensten ter vervanging van de zieke juffrouw Schaafsma. Zijn collega’s kregen niets in een vergelijkbare situatie. Waarop hoofd onderwijzer A. Blad van Kerkbuurt in cynische bewoordingen een brief had geschreven aan de raad van de gemeente Haringcarspel, waarin hij ‘slechts uit drukking’ gaf‘aan zijn verwondering over de ongelijke wijze waarop de Raad gelijke diensten, door gelijkbevoegde personen onder gelijke omstandigheden bewezen, waardeert.’ Plaatsman schreef in vrijwel dezelfde bewoordingen een brief aan de Raad. De Raad heeft echter niet op zijn brief gereageerd. Plaatsman moest dit dan ook maar voor lief nemen. I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 25