ONWIJS GAAF ONDERWIJS (V). Arnold Lantman - Joop Zutt Handig met naald en draad. M££f.PJ£HD£DJ< S 7 Dirk Pieter Plaatsman kon in Waarland weinig kwaad meer doen. Als eerste en enige hoofdonderwijzer in de gemeente Haringcarspel werden zijn bekwaamheid en grote inzet geprezen in de notulen van de gemeenteraad. Een gratificatie van 100 ontving hij na het bezoek van de schoolcommissie. En dat was bijzonder van het anders niet zo scheutige gemeentebestuur. Een probleem in die jaren gaf het verplicht gestelde vak ‘nuttig handwerken’ voor de meisjes. Handig was Plaatsman wel, maar breien en merklappen, nee, dat was toch wel typisch materiaal voor een onderwijzeres. met naald en draad, wel eventjes les zou mogen geven. En omdat zij niet bevoegd zou zijn, zou er met 200 wel genoegen worden genomen. De schoolopziener gaf echter geen toestemming voor deze ‘fraaie’ oplossing en besloot zijn tanden te laten zien. Een brandbrief van de school opziener. De merklap. Een vast onderdeel van het vak ‘nuttig handwerken Anna Bommer maakte haar werkstuk rond 1913. Op 1 januari 1882 schreef de schoolop ziener in het arrondissement Den Helder een brandbrief aan de gemeente Haring carspel. Na een vriendelijke inleiding ver volgde hij met: ‘Het vak nuttig hand werken is bij wet verplicht, doch in de gemeente Haringcarspel is hieraan nog niet voldaan. Ik stel voor de echtgenotes van de onderwijzers te Waarland, Kerk buurt en Dirkshorn als zoondanig te be noemen. Burgemeester Jacob Swan riep de hoofdonderwijzers bij elkaar en be sprak het voorstel van de schoolopziener. 22 November 1880 werd in de gemeente raad van Haringcarspel ‘gedelibereerd over de aanstelling van onderwijzeressen te Kerkbuurt en Waarland voor het vak van nuttig handwerken, alwaar behalve de ongeschiktheid der lokalen, hoogst moeyelijke huisvesting voor de onderwij zeressen te verkrijgen zal zijn en, bij de overweging dat volgens het leerplan het onderwijs in nuttig handwerken slechts gedurende de Zomermaanden na den mid- dagschooltijd zal worden gegeven, wordt goedgevonden om vooralsnog eenigen tijd met de oproeping der sollicitanten te wachten en indien authoriteiten aandrin gen: een onderwijzeres te benoemen te Dirkshorn, indien aangedrongen wordt ook voor 't Waarland en Kerkbuurt au thoriteiten te overtuigen dat daartegen onoverkomelijke bezwaren bestaan. Een fraai staaltje van ‘we hebben lak aan Den Haag!’, dat wel, maar de gemeente Ha ringcarspel overtrad hiermee wel de wet. Op 17 juni 1881 werd genotuleerd, dat onderwijzeressen met de akte nuttig hand werken niet zijn te krijgen. Een voorstel om het salaris te verhogen naar 550 of 600 werd verworpen. Een plaatselijke variant werd bedacht: ‘uit hoofde het bij een onderzoek is gebleken, dat er in de gemeente persoonen aanwezig zijn, gene gen om slechts onderwijs te geven in dit vak, doch wordt ook hieromtrent besloten de jaarwedde te verminderen en te bren gen van 300 op 200, waarvoor men meent dat zij die betrekking gretig zullen aannemen De mannen in de Raad dach ten blijkbaar dat een plaatsgenote, handig

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 9