'1Ï vM V z Bijzondere flora en fauna. van de gemeente Harenkarspel ging in de vergadering van vrijdag 19 november 1971 akkoord niet het verzoek van de Spoorwegen en stelde een krediet van 24.000 beschikbaar. De N.S. gaf een bij drage van 15.000 in de kosten. Ten be hoeve van het agrarisch verkeer werd aan het einde van de Oostkade een verhard keerpunt gemaakt. Eerder al was de zuidelijke overgang in de Oostkade aan het verkeer onttrokken. Het gebied van de Boomerwaal kent een bijzondere flora en fauna. Opvallend is het voorkomen van planten die doorgaans in een enigszins zilt milieu groeien. Dit is te danken aan de bodemgesteldheid van het gebied, waarin nog steeds sporen zijn te vinden uit de tijd dat deze omgeving door zeewater is overspeeld. De planten groei heeft zich in enige mate aangepast aan het zoetwatermilieu. Het is niet on denkbeeldig dat planten als ruwe bies, heemst, waterpunge en aardbeiklaver het op den duur niet volhouden en dat deze soorten geleidelijk in aantal achteruit zul len gaan en wellicht geheel verdwijnen. De bijzondere grassoort, de zegge, komt in deze omgeving veelvuldig voor. Voed- selarme milieus komen in het natuurreser vaat voor op kleine plekken waar laag- veenvorming optreedt met soorten als smalle en brede stekelvaren en in de dras sige hooilanden met o.a. rietorchis en de echte koekoeksbloem. De rietlanden zijn voedselrijk met vooral langs de randen ruigtekruiden en moerasmelkdistel. Een kruidenrijk grasland is te vinden op de dijk van het kanaal. In de zijtakken van de Boomervaart treft men voor West-Fries land minder algemene soorten aan zoals kalmoes, kikkerbeet en zwanebloem. De ze laatste soort vormde waarschijnlijk de aanleiding tot het geven van deze naam aan het nabijgelegen watertje. Terecht werd De Boomerwaal en de directe omge ving tot beschermd gebied aangewezen. Het natuurreservaat de Boomerwaal ligt in de zuidoosthoek van de gemeente Ha renkarspel en Niedorp, ten oosten van Waarland en is in het bezit van Staatsbos beheer. Het ligt ingesloten tussen twee druk bereden provinciale wegen, maar De Boomerpolder, een ongereglementeerd poldertje, gelegen tussen de Boomervaart en de Provincialeweg Verlaat-Schagen. sluiten op de aloude kade die in het mid den van de zestiende eeuw was aangelegd. Door deze tracéwijziging kwam er ook een nieuwe spoorwegovergang in de Oostkade te liggen. De twee spoorweg overgangen in de Oostkade waren niet beveiligd en het kon niet uitblijven dat deze onveilige oversteekplaatsen vroeg of laat slachtoffers zouden eisen. Op 17 november 1953 kwam Jan Veldman, een broer van de eerder genoemde Joop, ter hoogte van de spoorwegovergang bij het kanaal door de trein om het leven. Nadien zijn er op verzoek van het polderbestuur en de gemeente Harenkarspel bij de Nederlandse Spoorwegen verzoeken neer gelegd voor een betere beveiliging. Deze werd gevonden door aan weerszijden van de oprit klaphekken te plaatsen. De vei ligheid werd weliswaar vergroot, maar de overgang bleef toch het nodige gevaar opleveren. In een brief van 5 oktober 1971 richtte de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht een verzoek aan de gemeente raad van Harenkarspel ‘om conform arti kel 11, le lid van de Wegennet een besluit te nemen tot onttrekking aan het openbaar verkeer, van het in de gemeente en op NS- terrein gelegen gedeelte weg, belast met een recht van publieke overweg bij km. 27.588 in de spoorweg Den Helder- Heerhugowaard, deel uitmakende van de Oostkade Redenen van dit verzoek wa ren de ongevallen met dodelijke afloop die hier hadden plaatsgevonden op 11 oktober 1965 en 1 maart 1969. De raad .'Zw 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 36