Een echt buitengebied. 28 Tot in de vijftiger jaren verstoken van nuts voorzieningen. Nu is de Oostkade een aantrekkelijk woongebied. Op de foto de boerderij uit 1870 van de familie Bakker-Dekker, voorheen woonde hier het gezin van Dirk en Afra Veldman- Koemeester dat de besturen van de gemeenten Oude Niedorp en het latere Niedorp, voor wat de straatnaamgeving betreft, zich altijd hebben geschikt naar de voorstellen van de gemeente Harenkarspel. Bij de laatste straatnaamwijziging heeft de gemeente Niedorp echter haar eigen plan getrokken en uitgevoerd, dit tot groot ongenoegen van de direct betrokkenen. Anders ging het toe bij de laatste straat naamwijziging in de zomer van vorig jaar. Henk en Gerie Klippel woonden tot 1 juli 2000 op het adres: Slootgaardweg 2, 1738 DC Waarland. De gemeente Niedorp vond het verstandiger om de familie Klippel te laten wonen aan de Oostkade. Op zich een logische beslissing, ware het niet dat de ambtenarij in Niedorp ongekende hoogten aannam. Het adres van de familie veran derde in: Oostkade 31, 1736 KJ Zij dewind. Het laat zich raden dat Henk en Gerie Klippel met deze hele gang van zaken niet gelukkig zijn. Ze wonen welis waar in de gemeente Niedorp, maar waar om moet er aan deze adresverandering ook een andere postcode en een andere plaatsnaam worden toegevoegd? Proteste ren hielp niet, de politieke onwil in Nie dorp vierde hoogtij. Gelukkig beschikken brandweer en ambulancediensten van daag de dag over goede stafkaarten en zij zullen de familie in noodsituaties wel weten te vinden. Voor de gewone burger blijft het tobben en zoeken. Dekker een ander huisnummer kregen, namelijk 3a en 5. Het valt niet te ontkennen dat de mensen aan de Oostkade van Waarland in een echt buitengebied leven. Ze zitten aan de rand van het dorp en kunnen veelal genieten van een weids uitzicht. Het wonen aan de buitenkant is er wellicht de reden van geweest dat sommige noodzakelijke voor zieningen in een veel later stadium zijn aangebracht dan in het centrum van Waar land. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van waterleiding. Men kon in het dorp al aan het begin van de jaren ’20 gebruik maken van schoon en helder water uit de kraan. De bewoners van de Oostkade moesten zich tot ver na de Tweede We reldoorlog bedienen van regen- of bakwa- ter. Pas in de vijftiger jaren werd er een waterleiding gelegd langs de Oostkade. In de beide spoorsloten waren er jarenlang twee waterwellen, waaruit men in tijden van grote droogte drinkwater putte. De waterwel nabij de voormalige boerderij van Jan en Come Bruin-Bruin, aan het einde van de Veluweweg, werd in de volksmond de ‘Grote Kolk’ genoemd. De In de vergadering van 22 april 1929 besloot de gemeenteraad van Harenkar spel, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, de naam van ‘de Oostkadete geven aan de kade vanaf De Weel tot de spoorbrug over de ring vaart in de Smuigelpolder. Hieruit blijkt dat het noordelijke deel van de huidige Oostkade toen niet bij deze naamgeving betrokken was. Later was deze straat naamgeving er voor de gehele Oostkade en zelfs voor de huizen over het spoor naar de Slootgaardweg gold deze naam. Het afsluiten van de spoorwegovergang nabij De Slootgaard zorgde er voor dat de logica voor het kleine, noordelijke stukje Oostkade ontbrak. Op verzoek van de aanwonenden, de families Conijn, Blee- ker en Klaver, nam de gemeenteraad van Harenkarspel in de vergadering van 6 mei 1976 het besluit om dit stukje weg een andere naam te geven en wel: Sloot gaardweg. De bewoners kregen daarbij wel een nieuw huisnummer, maar de pas toegekende postcode bleef ongewijzigd: 1738 DB. Deze actie had tot gevolg dat de families Stoop-Vermeulen en Nieuwboer- .'j

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 30