14 Een onverwachte oplossing. De boerde rij, nabij de Waarlands molen, deed enkele maanden dienst als noodlokaal. lawaai en tegelijkertijd lesgeven aan ruim honderd kinderen? Dat was zelfs Plaats man teveel. In arren moede besloot hij de kinderen naar huis te sturen en dat tot vreugde van de kinderen en tot verdriet van de ouders. Een wonderlijke manier van handelen van zowel de gemeente als de schoolopziener. Vooral deze potentaat had het bij meester Plaatsman volledig verbruid. Hij had moeten weten dat de verbouw nooit op dit tijdstip had mogen gebeuren. Met enige goede wil had hij de bestaande situatie kunnen gedogen. Nu zat feitelijk iedere betrokkene met de gebakken peren. Ondanks protesten van ouders bleek het niet mogelijk op een andere plaats les te geven of dit slechts in een lokaal te doen. Dat kon niet en vond geen genade in de ogen van meester Plaatsman. Hij wilde behoorlijk kunnen lesgeven of helemaal niet. Dat de burgemeester zich naar Waarland begeve. ruste ouders tekenden als gewillige die naren deze brief van 2 April 1906 aan B&W en de schoolopziener. Tekenend voor de verhoudingen was de reactie van Van Rijsens. Hij stuurde op 10 april een brandbrief aan het college van Burge meester en Wethouders van Haringcar- spel. Voor het eerst in al die jaren liep Plaats man tegen een conflict met de ouders op, waar ze met elkaar niet uitkwamen. Een groep boze ouders gaf ‘met verschuldigde eerbied te kennendat zij het niet pikten. ‘Dat deze toestand reeds een maand ge duurd heeft en naar hun weening zeker nog wel met eenige weken verlengd zal worden; dat zulks naar hun meening voor komen had kunnen worden, door bij tijds een hulplokaal op te slaan; dat het belang van het onderwijs huns inziens eischt dat alsnog ten spoedigste in dien toestand voorzien worde. Achtentwintig veront- ‘Het is mijns inziens noodzakelijk dat de burgemeester zich dadelijk naar Waar land begeve om maatregelen te nemen dat twee lokalen per 17 April in gebruik wor den genomen. Men late de ramen inzetten en de banken, als de borden niet in orde zijn, zet dan een bord op een ezel. Als de beide lokalen niet voor 17 April klaar zijn, breng dan de banken in drie koolschuren. Is een lokaal klaar dan in twee schuren, al naar omstandigheden. Het verven kan uit gesteld worden tot een of andere Zater dag, het witten ook. In de schuren kunnen losse borden op ezels worden geplaatst. Men late zich niet van het plan afbrengen door den Heer Plaatsman. Die zal wel zeg gen, dat hij in een schuur niet kan school houden of dat het geklop hem hindert. In grote steden is bij de scholen ook veel ge raas. Hoofdzaak is dat de kinderen met hoogste spoed onder dak worden ge bracht. Vanuit de bevolking is onvrede en terecht. Mochten alle kinderen niet in bei de lokalen geplaatst kunnen worden, dan moeten de jongsten vacantie hebben, al tijd, als er geen schuur disponibel is. Het zal mij zeer aangenaam zijn een verslag te mogen ontvangen van de stand van zaken, dadelijk na het bezoek van den Heer Burgemeester Met lood in de schoenen reed burgemeester Swan naar Waarland. Hij wist dat Plaatsman geen les kon geven in een schoolgebouw waaruit de ramen waren gehaald, een muur uitgebroken en metselaars en timmerlieden bezig waren met de bouw van het nieuwe lokaal. Maar hij was ook bang voor de giftige pen van Van Rijsens. In het gesprek met Plaatsman liet hij de scherpe kantjes van het com mentaar en voorstellen van de school opziener maar wat achterwegen. Hij drong wel aan een oplossing te zoeken. Tot hun beider veirassing kwam er uit onverwachte hoek een goed bruikbaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 16