Aanbesteding. ‘Met verschuldigde eerbied’. 13 Op 21 november 1905 ontving zowel hoofdonderwijzer Plaatsman als de ge meente Haringcarspel een brief van Van Rij sens waarin hij liet weten dat het aantal leerlingen per lokaal voor 1 december moest zijn aangepast. ‘Ik heb de eer U mede te deelen dat ik, zoo met vóór 1 december a.s. aan het voorschrift der Wet op het Lager Onderwijs betreffende het aantal leerlingen, dat in een lokaal mag worden toegelaten, is voldaan, ik de straf bepaling genoemd in artikel 9 der Wet op U zal toepassen. Plaatsman zou de kin deren naar huis moeten sturen. Dat mocht toch niet gebeuren! Op 28 december 1905 stelde het geplaagde schoolhoofd voor om van de drie weer twee lokalen te maken, dat zou 1.5 meter speelruimte geven en het aantal kinderen juist binnen de ge stelde normen houden. De gemeente koos nu echter eieren voor haar geld. Besloten werd een lokaal aan te bouwen aan de noordzijde van de school. Maandag 19 fe bruari 1906 vond daarvoor in het gemeen tehuis te Dirkshom de aanbesteding plaats. Met afkomende steenen te dich ten. Plaatsman en zijn mensen waren verrast en verbijsterd. Dankbaar, dat er eindelijk een lokaal bij zou komen, dat wel. Maar in februari met de bouw beginnen, de noord- muur uitbreken, kozijnen in de bestaande lokalen verplaatsen, hakken, breken, stof, 'Bestek en teekening tegen betaling van f 2 verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie Advertentie in de Schager Courant van 11 februari 1906. Er werd door een tiental aannemers in geschreven en aannemer A. Sleutel te Dirkshom kreeg het werk toegewezen voorde somma van 1.710.25. In het be stek stonden enkele fraaie bepalingen. Ar tikel 4 vermeldde o.a.: ‘De kozijnen, staan de in den Oostmuui; allen te verplaatsen, de hierdoor ontstane openingen met af komende steenen dicht te maken. Van de bestaande deurkozijnen in het portaal, twee stuks te verplaatsen, de ontstane openingen te dichten met afkomende stee nen. Artikel 14: Terstond na bekomen machtiging van het gemeentebestuur zal de aannemer met zijn werk kunnen begin nen en artikel 17 besloot het bestek met: Den 15den Mei 1906 zal het werk voor het gebruik gereed moeten zijn en in de grondverf zijn gezet. Het werk moest de finitief worden opgeleverd op uiterlijk 1 augustus 1906. in het zuidelijke lokaal (3e en 4e klas) 52 jongens als er elders handwerkles wordt gegeven. Volgens artikel 9 der Wet stelt Plaatsman zich bloot aan een boete als hij 48 leerlingen in het ééne lokaal toelaat en 52 in het andere. Hij moet drie leerlingen verwijderen aldus de brief van de school opziener aan de gemeente, ‘en ik heb hem aangezegd met U te overleggen wie het zullen zijn. Hij moet maatregelen nemen, zóó dat tijdens handwerken geen 52 leer lingen bij meester Laan zijn. Aangezien deze maatregelen eventueel geen verbe teringen zijn, heb ik de eer U in overwe ging te geven ééne schutting te verwijde ren, de andere te verplaatsen en een nieuw lokaal bij te bouwenHet onderwijzend personeel, Plaatsman, hulponderwijzer Laan en dochter Naantje Maria, wist niet hoe ze dit probleem moest oplossen. Voorlopig maar doormodderen was het devies. De gemeenteraad van Haringcar spel ‘delibereerde maar had ook geen di recte oplossing voorhanden. De zaak es caleerde. De schoolopziener ging fors op zijn strepen staan. Burgomeestor eo Wethouders van HARINGOaRSPEL zijn voornemens op Rsandnc 19 Februari I9O<> das voormiddag» 10 uur, ten Raadhuize der Gemeente, i n h e t openbaar aan tebesteden: Het verbouwen van de Openbare Lagere School te Waarland. Bestek en bekering zijn vanaf Maandag 12 Februari 1906 tegen betaling van f2 verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie. Aanwiji bij de genoemde school op Donderdig 15 Febr, des nam van 14 uur. Haringcarspel, 6 Febr. 19C6 Burgemeester en Wethouder» voorn., J, SWAN, Burgemeester J. DAM, .Secretaris I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 15