G. Plaatsman-Koomen. 25 Jaar hoofdonderwijzer. Mijne lieve Echtgenoote, Drie leerlingen verwijderen. 12 Uit Schager Courant, zondag 17 juli 1904. Hij moet zich diep ongelukkig hebben gevoeld in die periode. Naast bekrompen heid van de schoolopziener en de ge meente werd hij ook in zijn privé-leven diep getroffen. Op 14 juli 1904 overleed zijn vrouw aan de gevolgen van de zo gevreesde tyfusziekte. Was de bron van besmetting te vinden in het vervuilde water uit de regenbak? In 1903 had een waterhoos vanuit het Waardje, naast alle overige schade, in Waarland alle regen bakken door het meegezogen slootwater sterk vervuild. Nadien waren verschil lende mensen aan de uiterst besmettelijke tyfus overleden. Was Grietje Plaatsman- Koomen hier ook het slachtoffer van ge worden? De geschiedenis verschaft hier over geen duidelijkheid. Dirk Pieter Plaatsman bleef achter met zijn vijf dochters, Naantje Maria, Maria Naantje, Guurtje Anna, Grietje ofwel Gre ta en Alida. Zoon Pieter was op 17-jarige leeftijd als onderwijzer begonnen te Hoo- ge Zwaluwe (Noord-Brabant). Naantje Maria, de oudste, zorgde vanaf dat mo ment voor het huishouden en gaf lessen in nuttig handwerken. Op 1 januari 1905 was Plaatsman vijfen twintig jaar als hoofdonderwijzer aan de school te Waarland verbonden. Hij kon het niet opbrengen om het jubileum uit bundig te vieren, zo kort na het overlijden van zijn geliefde vrouw. Op heel beschei den wijze werd aandacht aan zijn ju bileum besteed. Van de gemeente Haring- carspel ontving hij een gratificatie van 25. Plaatsman was op dezelfde dag ook 25 jaar secretaris-penningmeester van de Speketers- en Waarlandspolder. Hij schreef in de notulen van de vergadering van 12 april 1905 van de Waarlandspolder: ‘De se cretaris zegt nog dat de droeve familie omstandigheden waarin hij verkeert, hem beletten deze dag feestelijk te herdenken, zooals zijn voornemen was geweest. Niet temin hoopt hij in 't vervolg zijn beste krachten te wijden aan het belang van den polder. Het moet hem pijn hebben gedaan dat hij niets behoefde te notuleren over felicitaties of cadeaus, noch van de polder noch van de leden persoonlijk. Hoe anders ging het in de Speketerspolder. Op 5 mei 1905 werd hij herkozen, waarna de voor zitter hem bedankte en alle leden hem ge lukwensten. Op 11 mei kwam de hele club bij hem thuis. Dankbaar notuleerde Plaats man ‘aan de secretaris wordt een gratifi catie uitgereikt van 25 n.a.v. zijn 25-ja- rigjubileum als zoodanig, terwijl de leden hem in vereeniging met den timmerman en de molenaar ook persoonlijk een cadeau aanbieden. De penningmeester, (letterlij ke tekst: Plaatsman was tenslotte secre taris én penningmeester) zeer gevoelig van een en ander, bedankt de Heeren ten zeer ste voor deze blijken van belangstelling en waardeering. Wat meester Plaatsman al had voorzien, kwam in de loop van 1905 schrijnend aan het licht. Schoolopziener F. van Rij sens deelde in een brief van 26 mei mee dat ‘de kubieke inhoud van de lokalen te klein is, ten opzichte van het aantal leerlingen! Diezelfde Van Rij sens had nota bene nau welijks een jaar eerder de noodoplossing van de verbouwing naar drie lokalen goed gekeurd! ‘In het middenste lokaal zijn op eenig moment 48 kinderen ondergebracht, *a* Heden overleed, in den ouder dom van 49 jaren, onze lieve Echt- trenoote, Moeder en Behuwdmoeder Uit aller naam, D. P PLAATSMAN. //arenkarapel, Waarland, 14 Juli 1904. praten als Brugman, de verbouwing ging wel door. In een brief van 8 augustus 1904 liet Wartenhorst aan de gemeente weten ‘dat het werk volgens bestek is opge leverd. De lokalen zien er knap uit en de leermiddelen zijn aanwezig. Voor de muur in het portaal en het bijwerken van de straat aldaar zal nog een klein bedrag verschuldigd zijn De Waarlandse school had hiermee eindelijk drie lokalen. ‘Een noodoplossing en volstrekt onvoldoende aldus meester Plaatsman.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 14