1 Eene trouweling voor de schoor steen. F. van Rij sens van het district Alkmaar dit plan goedkeurde. Na uitvoering zou de school drie lokalen tellen. Elk lokaal werd 5.20 meter lang, de breedte was 7 meter en de hoogte 4 meter. Voor vijf banken was een lengte nodig van 3.90 meter, zo dat vóór de banken één meter overbleef, achter de rij slechts 30 centimeter. De school telde op 19 februari 1904 een aan tal van 97 leerlingen en met het nieuwe schooljaar, dat op 1 mei van start zou gaan, verwachtte meester Plaatsman er zeker meer dan 100 te hebben. Hij kon Het werk van de timmerman zou bestaan ‘uit het verplaatsen van het bestaande tussenschot, het leveren en stellen van een nieuw schot, een kozijn met deur, twee stuks borden, plafond en vloer bijwerken, eene trouweling waarop de schoorsteen wordt geplaatst, en luik in het plafond, een ijzeren schoorsteenplaat en een zinken schoorsteenkap Het werk voor de met selaar: ‘het maken van een nieuwe schoor steen, het hakken van een gat voor het deurkozijn en het bijwerken van de muur en de lambriceering’De gemeente wreef zich in de handen toen schoolopziener kinderen. En dat leverde onverwachte pro blemen op voor meester Plaatsman. Op 28 juni 1901 schreef hij in een brief aan de Inspecteur van het Lager Onderwijs dat van het aantal schoolgaande kinderen er dagelijks zo’n 10 a 20 verzuimden ten ge volge van veldarbeid. Hij vroeg de mede werking van de inspecteur om het verzuim terug te dringen. Wel kon hij meedelen dat het probleem van de lessen in nuttig handwerken eindelijk was opgelost. Zijn dochter, Naantje Maria, was in het bezit van de vereiste akte, en in overleg met de burgemeester was nu een en ander ge regeld. De toename van het aantal leerlin gen zorgde echter opnieuw voor een oud probleem: ruimtegebrek. Tot die tijd werd lesgegeven in twee lokalen. Een houten tussenwand deelde het oorspronkelijk als één lokaal ontworpen schoolgebouw. Ie dere handwerkles zorgde steeds weer voor onrust, doordat jongens en meisjes van plaats moesten wisselen. Ook twee onder wijsgevenden in de klas waren niet be paald bevorderlijk voor het lesprogram ma. Plaatsman drong er bij de gemeente sterk op aan een derde lokaal aan de school te bouwen. Maar dat was te duur in de ogen van de gemeente. Tot verbijste ring van meester Plaatsman koos de ge meente voor een oplossing die wel heel weinig zou kosten. Het voorstel van ge- meente-opzichter J. Wartenhorst uit Dirks- horn werd gevolgd. Wartenhorst stelde voor om van de twee bestaande lokalen er drie te maken. De kosten zouden voor de timmerman 160 bedragen en voor het metselwerk 30. 11 Schoolfeest in 1903. Met 20 rijtuigen werden de kinderen naar de kermis te Schagen gereden. Tal van versnaperingen werden aangeboden. Alles liep in de beste orde, zonder het minste incident, af. ;en over ■roetpol- Meester Plaatsman en juffrouw Schaafsma met hun leerlingen. Op deze foto, genomen in 1901, zit Aaj‘je Meester op de derde rij, tweede van links. met'20 rijtuig dim Gi - HARINGCARSPEL, 26 Juni 1906. J.L Woensdag was het schoolfeest te Waariaud. Wai eerst besloten, dat de oudere leerlingen naar Amsterdam «ouden gaan, bjj nadere overweging werd vastgeeteld, dat het feest voor allen sou bestaan In een bezoek aan de kennis te Behagen. Morgens om 10 uur ving de tocht aan. Een heerlijk koel tje, heldere zonneschijnnltgesocht weer voor een rijtoer. Deze ging met 20 't Veld, Nieuwe Niedorp, Winkel, Kolhorn, waar in het lokaal van den heer Kist een uurtje werd vertoefd. Ge- gezet over Barsingerhorn naar Behagen, men L mensch weef versterkt te hebben, trok man ■andeling langs de kramen ndraaimolen binnen. Broersma terug. Hiér nogmaals t weer i af.” Tal van" versnaperingen werden voor na snot. In de enden. Elk opgetogen, Iers, trok liep In de clde rijl ld, der naar ■pjjsd en gelaafd, werd daarna de tocht voora ten 2 ure aankwam. Na den inwendigen uit den tuin van den heer Broersma de ker mis op. Eerst een wi en daarna den «toom draaimolen kinnen. Van daar naar de Bioscoop an eindelek naar dan tuin van Broersma terug. Hiér nogmaals gegeten en gedronken en toen weer op huls en aangeboden. En aan het einde van den tocht kwam nog het grootste ge school werd prJjsuitdeeUng geho kind ontving een fraai en prijs.En i met de handen vol fraais en lel elk ten slotte huiswaarts. Allee beste orde, zonder het minste incident, af. Waarljk, die perzik smaakt ook hier naar meer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 13