Koningin Dirk Pieter Plaatsman. brief aan B&W duidelijk dat de twee lo kalen van de school te Waarland volstrekt onvoldoende waren om de 125 kinderen op een enigszins behoorlijke manier les te kunnen geven. Het aantal is zowel voor de school als het onderwijzend personeel te groot. Hij gaf in overweging nog een lo kaal aan te bouwen 'van dezelfde afmee- ting als de twee thans bestaande’Wan neer daartoe zou worden besloten, kon tevens worden overgegaan een onderwij zeres te benoemen met de aantekening nuttig handwerken. De schoolopziener dacht met dit voorstel twee vliegen in een klap te slaan. Extra ruimte voor leerlingen en onderwijzend personeel én eindelijk een start te maken met het vak nuttig handwerken. Burge meester Jacob Swan had de raad echter duidelijk gemaakt dat het aantal school gaande kinderen de komende jaren be hoorlijk lager zou worden. Het bevol kingsregister was daarin duidelijk. Uit breiding van het schoolgebouw zou weer een aanslag betekenen op de gemeente- financiën en dat wilde het gemeentebe stuur voorkomen. De gemeente had het tenslotte al moeilijk genoeg. Nederland was gedompeld in een financieel-econo- mische crisis. Land- en tuinbouwbedrij ven ondervonden daar op een hardhandige wijze de gevolgen van. Armoe onder de bevolking was het gevolg. Mensen trok ken weg van het platteland. Gezinnen werden klein gehouden. De bouw van een derde lokaal was voorlopig niet aan de orde. Wilhelmina, koningin der Neder landen. Koningin Wilhelmina. Op 6 september 1898 werd de 18-jarige Wilhelmina ingehtddigd tot koningin der Nederlanden. Plaatsman kon zich regelmatig ergeren aan het kneuterige gemeentebestuur. An derzijds kon hij ook begrip opbrengen voor hun houding. Hij zag de armoe om zich heen. Het ploeteren van de mensen op de bedrijfjes en landerijen om het hoofd boven water te houden. Hij maakte er zelf deel van uit. Zijn inkomen als hoofd onderwijzer was ook niet voldoende om volgens zijn stand te kunnen leven. Broodnodige aanvulling van zijn inkomen kreeg hij door zijn functie van secretaris penningmeester van de polders. Een mogelijkheid om eens een echt groots feest te organiseren werd in 1898 dan ook met beide handen aangepakt. Emma, regentes sinds het over lijden van koning Willem III, zou terugtreden en Wilhelmina zou wor den ingehuldigd tot koningin der Ne derlanden. Dat moest natuurlijk worden gevierd. De hoofdonder wijzers, A. Blad, E. Meijer Drees en D. Plaatsman schre ven een brief aan de gemeente waarin zij voorstelden een commis sie in het leven te roepen om de feestelijkheden rondom het kro ningsfeest in goede banen te leiden. Bur gemeester Swan gaf de regie graag in han den van dit drietal notabelen. Op 19 au gustus 1898 kregen ze pas formeel toe stemming van de raad waarbij tevens een klein bedrag beschikbaar was gesteld. In korte tijd wisten zij een feestprogramma in elkaar te zetten. Op woensdag 31 au gustus, de verjaardag van de aanstaande ko ningin, werden in alle kerken godsdienst oefeningen gehouden. Zaterdag 3 septem ber trok een stoet van tachtig versierde wagens door de gemeente, ’s Morgens om 9.00 uur startte de bontgekleurde optocht op de Weelweg te Waarland en via Kal- verdijk, Tuitjenhorn en Kerkbuurt ein digde die bij het gemeentehuis te Dirks- hom. 9 I •*4^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 11