Tot slot. In november 1891 verhuisde Keetje, die in verwachting was, met haar vier kinde ren Arie, Kees, IJtje en Henricus naar een arbeiderswoning aan de Veluweweg. Het huisje stond op de plek waar nu de bunga- Er moest een nieuwe molenaar worden benoemd. Een maand later werd de beslissing genomen. Er hadden zich acht sollicitanten gemeld: P. Kuiper, C. Vol kers, Jb. Moeijes, H. Schuijt, Jb. van Schagen, A. Zeeman, Jan Agenant en J. Kuilman. Bij flinke meerderheid van stemmen, zo staat in de notulen van die vergadering, werd Jb. van Schagen benoemd. Dus geen Agenant meer als molenaar van de Schaapskuil. We kunnen gissen naar de motieven. Heeft het breken van de spil- balk er mee te maken gehad? Wilde het bestuur toch weer een hervormde mole naar? Waarschijnlijk heeft toch de eerste reden de doorslag gegeven, want Jan Agenant ’de Fiedelaar’ was, evenals Ja cob van Schagen, hervormd. Het was een zware ’straf’ dat zijn loon van f. 70,- naar f. 60,- werd teruggebracht en omdat Jacob bij ziekte ook geen ande re inkomsten had, kwam deze klap hard aan. Het molenaarsgezin kreeg het finan cieel erg moeilijk. Jacob Agenant overleed op 6 september 1891, hij werd slechts vijfendertig jaar. Waarland, augustus 1996 Piet Kleverlaan. Hoe is het verder met de katholieke tak van de familie Agenant gegaan? Arie trouwde in 1912 met Jansje Zutt. Dit huwelijk was van korte duur, want Arie overleed op negenentwintig jarige leef tijd. Zij kregen drie kinderen, Grietje, Jan en Jacob. Jacob overleed toen hij nog geen jaar oud was. Grietje Kraakman- Agenant, nu drieëntachtig, woont nog steeds op Veluweweg 30. Jan Agenant was tuinder en woonde met zijn vrouw en drie jongens, Adrie, Jan en Jacob, in de Slootgaard. Hij is op eenen- tachtigjarige leeftijd in 1995 overleden. Kees bleef bij zijn moeder wonen en over leed in 1925. IJtje trouwde in 1913 met Gert Moras en is zesennegentig jaar geworden. Twee van hun kinderen zijn nog in leven. Riet Groot-Moras woont te Warmenhuizen en Jac. Moras aan de Slootgaardweg 30 te Waarland. low van Henk Stadegaard staat, nummer 58. Het gezin was straatarm en aangewe zen op hulp van familie of buren. In janu ari 1892 werd Willem geboren. Hij heeft slechts één jaar geleefd. Twee jaar later verdronk Henricus in een slootje voor het huis. Arie kon niet goed overweg met zijn tweede moeder. Toen hij meerderjarig werd, verliet hij het ouderlijk huis en ging in de kost bij Gerrit Groen aan de Westkade. Keetje Agenant-Bekker heeft tot haar dood in 1940 aan de Veluweweg gewoond. In 1891 verhuisde Keetje naar een arbeiderswo ning aan de Veluweweg. De foto toont een geluk kig moment in de ge schiedenis van dit huis. Bertus Jongkind op weg naar zijn bruid Riet, pleegdochter van Cor Zutt en Geertje Snijders. Bid voor de ziel van Zaliger i fJACOBAGENAN T CORNELIA DEKKER, overleden in deSchaapskuil, gem. llaringcarspel. 1 i. r>. M I LjZ 19 y- -- -m KCIITGBNOOT VAN 6 September 1891, in den ouderdom van 35 j i jareu en begraven 9 Septcinlicr, op rip R. K, j Imgraafplaats te Noordseharwoude. --o- I Zonder geloof is hel ónmogelijk aan God Ie •behagen. v Die geloofd ral hebben en gcdoopl zal xiju, zal zalig zijn. Hel geloof ree hl vaardigt den [inenscli; niet hel geloof alléén, maar liel geloof j met do werken. Want al ion ik een geloof j ►Jieblicn zoo dat Ik liergeu zou verzetten, wan- pileer Ik de liefde niet heb, da:: liaal het mij Cniets. pe rechtvaardige leeft uil hel geloof, 1 Ikiar de genade van God lien ik wat ik lam. jj'He’h lij dank en eer in eeuwigheid. Anienl Gij kijt nu bedroefd; maar ik zal 11 wederzien on uw hart zal zich verblijden en niemand tal j 11 ttwti vreugde onluêmvn. f'* G E fl E D. j Wij bevélen U Hrerl de liel van Uwen die- naar Jneoli; o;xJ.n hij, voor du wereld gestorven J i voor 11 leve, en' wiseli door uwe goedertieren i barmhartigheid de zonden uil, welke hij uit j 1 mcnsehelijke zwakheid heeft licdrevcn. Door j Christus onzen Heer. Amen! J. liet -- Zuidsebarwoude,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 21