r Omdat de geldigheid van het door een calvinistische bedienaar toegediende doopsel van voornoemde Jacobus niet vaststaat, heb ik hem na verkregen volmacht van de Bisschop onder voorwaarde gedoopt. 19 December 1875 Ego Parochus Jacobum natum 5 Nov. 1855 19 December 1875 Ik Pastoor (heb gedoopt) Jacobus geboren 5 Nov 1855 In het gemeentehuis van Spanbroek trouwde op 9 november 1881 Jacob Agenant met Grietje Kok en de dag daar op werd hun huwelijk ingezegend in de kerk van de H. Bonifacius aldaar. Ze kregen twee kinderen, Arie en Kees. Vierenhalf jaar heeft dit huwelijk ge duurd, toen overleed Grietje. Vier maan den later, op 8 augustus 1886 trouwde Jacob met Keetje Bekker uit Oudkarspel. In het molenhuis van de Schaapskuil wer den uit dit huwelijk nog vier kinderen geboren, waarvan er twee op jonge leef tijd overleden. Jacob was vaak ziek en kon daardoor zijn werk niet doen. Zijn vrouw Keetje deed wat in haar vermogen lag, maar het schoonhouden van de molengang was haar te zwaar. Meestal werd dit gedaan door Jacobs broer, ’Jan de Fiedelaar’, die zo genoemd werd omdat hij viool speel de. Zo nu en dan kwam zijn schoonvader Kees Kok met de hondekar vanuit Spier dijk. Hij kwam niet alleen op visite maar hielp ook mee deze zware klus te klaren. allemaal vertelde over het katholieke geloof. Omdat hij bemerkte dat ook in zijn Hervormde Kerk vrijzinnigheid begon door te dringen, nam hij het doordachte besluit om katholiek te worden. Dit gebeurde op 19 december 1875 in de parochie van de H. Martinus te ’t Veld. Pastoor Antonius Verstappen doopte Jacob Agenant en de peter van de dope ling was Evert Strop. Nare tijden in het molenaars gezin. Adriano Agenant et Catharina Spanjaard Conjugibus sed calvinisticis Uit de ouders: Adrianus Agenant en Catharina Spanjaard Echtgenoten, maar calvinistisch A lie leden zijn ter vergadering op geko men uitgezonderd den Heer Jb. Gootjes. De vergadering wordt door den Voorzitter geopent. Het lezen van de notulen wordt uitgesteld tot eene volgende bijeenkomst. Komt in behandeling het breken van den spilbalk door den molenaar Jb. Agenant. Door den secretaris wordt aan den Heer Dijkgraaf een brief ter hand gesteld, die bij nader inzien bleek te zijn van den molenmeester Gootjes, waarin hij zijn gevoelen te kennen geeft, en het wensche- lijk vind om den molenaar Agenant te ont slaan uit zijne betrekking. Na eene breed voerige bespreking door den verschil lende leden wordt ten laatsten besloten om Agenant de molenaar om zijne verre gaande achteloosheid voor dit jaar te kor ten den som van f. 10,- in zijn tractement, vertrouwende dat hij toch in het vervolg voorzichtiger zal zijn. In de zomer van 1881 ging het mis. Een groot brok hout kwam in de molengang terecht. De molen kwam in één klap tot stilstand en de spilbalk brak. De molenaar werd hiervoor verantwoordelijk gehou den. Het polderbestuur stond voor een moeilijke beslissing: wat moest er met Jacob Agenant gebeuren? In het notulenboek van de Schaapskuil- meer staat het onderstaande verslag: Peter: Everardus Strop van deze parochie Everardus Strop huius parochiae J. J. van Reenen, voorzitter Jb. Swaag, secretaris Vergadering van het Bestuur van de pol der de Schaapskuilmeer, gehouden op Zaterdag 23 Augustus 1888, bij den Heer van der Wal aan de Kaasmarkt te Alkmaar. Uit het doopboek: Liber Baptizatorum’ van de H. Martinus te 't Veld. Met dank aan pastor J.C. van der Linden voor de vertaling. De familie Strop is in 1891 geëmigreerd naar Amerika. Cum de validitate collati baptismi predicti Jacobi a ministro calvinistico non constaret, ilium deputatione ab Ordinario accepta sub conditione baptizavi. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 20