Malen voor f. 1,35 per week. Arie was hervormd. f. 647,92 tezamen Daags na Kerstmis 1845 trouwde in het raadhuis van Oude Niedorp Arie Agenant met Catharina Spiegelmaker Spanjaard. Hij was toen drieëntwintig jaar, zij twee jaar ouder en beiden waren lid van de Nederlandse Hervormde Gemeente Oude Niedorp. In het bevolkingsregister van Harenkarspel, deel 1850-1860 staat bij beiden onder het kopje kerkgenootschap: Hervormd. Verklaarbaar, want in de eerste helft van de vorige eeuw was het woordje ’gereformeerd’ in ongebruik geraakt en vervangen door ’hervormd’. molenaarswerk te doen. Arie, slechts der tien jaar oud, moest van zijn moeder het zware handwerk doen, zoals het schoon houden van de tochtsloot en het kruien van de molen. Toen zes jaar later zijn moeder Neeltje Boogaardt overleed, werd Arie als molenaar aangesteld. Hun molenaarswoning in de Schaapskuil lag heel erg geïsoleerd. Het huis en de molen waren alleen via de kaai van de Waarlandspolder en met een ’plank’ over de ringsloot te bereiken. Ze kregen eerst drie meisjes en daarna drie jongens. Het jongste kind, Jacob, werd geboren op 5 november 1855. Elke zondag gingen ze trouw naar de her vormde kerk te Oude Niedorp, waar ook hun kinderen zijn gedoopt. Het archief van deze voormalige polder is onvolledig en slecht bewaard. Over de periode van vóór 1847 is bijna niets terug te vinden. Uit de rekening en verantwoor ding van de penningmeester van de Schaapskuil, Matthijs Kroon, blijkt dat de ontvangsten van deze polder bestonden uit: - 126,25 - 12,00 Saldo laatstgenoemde rekening f. 16,79 De omslag a f. 10,per bunder - 492,88 Contributie Nieuwe Polder Contributie Hossebos Het Hossebos is een hoger gelegen stuk oud land van ongeveer 2,5 ha. groot. Het lag tegen de ringvaart van de Heerhugo- waard aan en was door een binnenkade van de Schaapskuil afgescheiden. De eigenaren van de percelen in dit gebied betaalden tot aan de reglementering van de Schaapskuilmeerpolder in 1919 jaar lijks een vast bedrag van f. 12,-. Daarna behoorde het Hossebos officieel bij de Schaapskuil. Bij de uitgaven van deze polder staat, dat Arie Agenant een traktement van f. 70,- had en dat hij voor werkzaamheden f. 9,- ontving. Verder had de burgemeester van Oudkarspel, Matthijs Kroon, als penning meester een jaarlijkse tegemoetkoming De kotmolen van de Rietkuil. Links het huis en de schuur van Thijs Borst, rechts het mole naarshuis van Arie Noordstrand. De foto is genomen vóór 1930. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 17