ZoflOacrnlOilaa S oor KWerwslellik sociaal imuil Elke voorstelling iets nieuws. De doorbraakv.il. Bleekmeerpolder waar meer dan l.OQO.OOO kooien roor de consumptie verloren irjo gegaan. Omslag omhoog. Afwikkeling van de schade. In een brief van 8 september 1921 richtten de burgemeesters en Harenkarspel en Oudkarspel zich tot de ’Algemene Vereen igde Commissie ter leniging van Rampen door Watersnood’ te Amster dam. Daarin stelden zij de dijkdoorbraak van de Bleekmeerpolder aan de orde en de financiële gevolgen daarvan voor de land eigenaren en huurders van het bouwland in deze polder. Advertentie uit de nieuwe Langedijker Courant van 24 september 1921 Dat gebeurde dinsdag 14 maart 1922 in de lokaliteit van kastelein C. Vis te Oudkar spel. Naast het voltallige bestuur waren er 19 ingelanden aanwezig. Uit de ingeko men rekeningen bleek dat de kosten van de doorbraak ruim f 20.000,- hadden bedragen. Besloten werd om van dit bedrag op een zo kort mogelijke termijn een deel te betalen, waartoe een extra heffing van f 40,— per ha. werd opgelegd. Met 16 stemmen tegen 6 stemmen werd vervolgens het bestuursvoorstel aangeno men om het restant binnen vijf jaar af te lossen: behoudens goedkeuring van Ge deputeerde Staten. Mèt het bestuur waren de ingelanden het er over eens, dat electricien Bakker zijn rekening nogal wat had opgeschroefd. Besloten werd om Bakker met een bedrag van f 3.000,- accoord te laten gaan. Ook de nota van het PEN viel tegen. Het bestuur werd opgedragen om te proberen nog wat korting te bedingen. Het bestuur kwam woensdag 21 juni weer in vergadering bijeen. Besloten werd, behoudens goedkeuring van G.S., een lening van f 12.000,- tegen ten hoogste 6% aan te gaan bij de plaatselijke Boeren leenbank en deze in vijf jaar af te lossen. De lening was nodig ter dekking van de kosten, gemaakt wegens de dijkdoor braak. In de bestuursvergadering van 26 oktober werd meegedeeld, dat de kohier van de omslag in 1921 een bedrag van f 3.516,30 had opgebracht. De kohier van de omslag in 1922 zou f. 6.010,54 opleveren. Van dit bedrag werd f. 2.504,14 aangewend voor het betalen van rente en aflossing van de ’geldlening dijkdoorbraak’. De ingelanden zagen zich in de eerstvol gende jaren geconfronteerd met de navol gende heffingen (omslag) per ha.: 1922 - f 22,-; 1923 - f 36,-; 1924 - f 33,-; 1925 - f30,-; 1926 - f32,-; 1927 - f34,-; 1928 - f 30,-; 1929 - f 20,-; 1930 - f 18,-. In 1935 (midden in de Grote Crisis) werd er slechts f 12,- betaald. Omdat een antwoord uitbleef stuurden zij op 2 december een brief naar de Com missaris van de Koningin mr. A. Roëll, met het verzoek zijn invloed bij de Vereenigde Commissie aan te wenden. Reeds op 12 december schreef de Ver eenigde Commissie een brief aan mr. Roëll met het verzoek een advies uit te brengen over de ingediende schadeclaim, groot f. 60.674,50. Teneinde aan dat ver zoek te kunnen voldoen belegde de Commissaris een bijeenkomst met de bur gemeesters van Harenkarspel en Oudkar spel, die de leiding hadden van de ter plaatste ingestelde schadecommissie welke de claim had opgesteld en inge diend. De Commissaris stelde dat er van een vol ledige uitkering van de schade geen spra ke kon zijn. Slechts van een tegemoetko ming. In overleg werd vastgesteld dat 60% van het schadebedrag in aanmerking zou kunnen komen voor een eventuele uitkering. Daarnaast stelde de Commis saris dat de schade ook diende te worden getoetst aan de draagkracht van de belanghebbende. Als uitgangspunt hier voor zouden de belastingaanslagen wor den gebruikt. Bij deze toetsing zou blijken wie voor een volledige uitkering in aan merking kwam, wie voor tweederde deel, J. DE BAKKER, Noordscharwoude, komt op de Luizeknip. Zondag als ^"1 dra.ni a m hoofdiiutDiner VJlV VY II 4 acten. 11 Centraal Bioscoop Standplaats op het erf van den Heer P. KUIPER. met bij program ma. Niemand verzuime deze film te gaan zien. De Directie hoeft dan ook gemeend een roker bedrag van de ontvangsten af te dragen aan diegeneu, welke 01 een jaar vau harden strijd, in ée'n nacht hun opbrengst verloren zagen gaan. •De Directie CENTRAAL BIOSCOOP.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 13