4 ^7 77 1L Hulp van buitenaf. I BLEEKMEERP OLDER OVERSTROOMD Schematische voorstel ling van de bemaling van de Koog- en Bleek meerpolder. Wij wenden ons tot onze landgenoten in het algemeen om financiële steun. De grootste slag, die de verschillende land- verbruikers in den Bleekmeerpolder, voor het meerendeel kleine bouwers, heeft getroffen, maakt het noodzakelijk dat hier financiële hulp wordt geboden. Ongeveer 80 ha vruchtbaar bouwland zijn onderge- loopen, waardoor de oogst is verloren gegaan. Een oogst die zooveel beloofde en voor alle bouwers bij deze ramp betrokken een verlies beteekent dat de eerste jaren niet kan worden ingehaald. De moeizame arbeid van een geheel jaar is voor niets geweest, en behalve de geleden schade staat men thans voor de vraag waarvan men in de naaste toekomst zal moeten leven. De winter zal komen, zonder dat men heeft kunnen oogsten, de verdiensten staan totaal stil. Men heeft zich een oogenblik zoo’n toestand in te denken en men huivert reeds bij de gedachte aan een dergelijk lot. Hier is dus hulp nodig, die in den vorm vanfinancieelen steun den nood kan helpen verlichten. Daarom doen wij bij dezen een beroep op de hulpvaardig heid van onze landgenooten. Wij roepen allen op een geldelijk offer te willen brengen en hierdoor bij te dragen tot het helpen vergoeden van wat door de ken. Elk etmaal zakte het peil met enkele centimeters. Er werd nog een poging ondernomen om met een aantal buizen een hevel te maken. De gasfabriek te Noord-Scharwoude stelde voor dit doel een aantal gasbuizen ter beschikking. Maar ook deze poging leverde geen resul taat op. Uiteindelijk werd de dijk met de Koogpolder doorgestoken, waarna de Koogmolen het binnenstromende water op de Raaksmaatsboezem kon uitslaan. Pas maandagmorgen omstreeks 10 uur slaagde men er in om de centrifugaalpomp aan het werk te zetten. Bijna één week nadat het vernietigende water de Bleek meerpolder was ingestroomd,... De pomp werkte. Nog niet full-speed, maar er kwam toch schot in de zaak. Een pomp met twee armen, die elk 30 kubieke meter water per minuut opzogen. Met kracht werd het water in de ringsloot ge spoten. Zelfs zó krachtig, dat de kade waarop de pomp was geplaatst, dreigde te worden ondermijnd. De afvoerbuis werd verlengd en voor alle zekerheid werd de kade nog verstrekt door er een damwand voor te slaan. Dat gebeurde allemaal op de dag, waarop een delegatie van Provinciale Waterstaat naar de Bleekmeerpolder kwam om er ter plekke de boel eens in ogenschouw te nemen. Donderdag 1 september was het water in de polder weer op het niveau van het zomerpeil. De centrifugaalpomp kon wor den stilgezet. De polder bood een trieste aanblik. De te velde staande gewassen waren verloren. Van enige oogst zou geen sprake meer zijn. De overstromingsramp had de tuinders veel schade gebracht met grote financiële gevolgen. Volgens schat tingen was er meer dan 575.000 kubieke meter water uit de Bleekmeerpolder weg gemalen. zachten. De volgende personen maakten deel uit van het steuncomité: de heer A. Timmerman, secretaris/penningmeester van de Koog- en Bleekmeerpolder te Oudkarspel, A. van Nienes en J. Ootjers te Noord-Scharwoude en Jb. de Boer te Oudkarspel. Het volgende stuk werd opgesteld en rondgestuurd: Op initiatief van het bestuur van de Tuinbouwvereniging te Noord-Schar woude kwamen zaterdagavond 27 augus tus verschillende tuinbouwverenigingen uit de regio in vergadering bijeen om de toestand van hun collega-tuinders in het getroffen gebied te bespreken. Staande deze vergadering werd er een steuncomité gevormd dat door middel van ingezonden stukken in de regionale dag- en weekbla den en in enkele landelijke dagbladen een oproep zou plaatsen om gelden bijeen te krijgen om het ergste leed te doen ver- tl 9 VIJZELMOLEN RINGSLOOT KOOGPOLDER KADE EN MOLEN KOOGPOLDER KOKER DUIKER DIE HET WATERPEIL VAN DE TWEE POLDERS VERBOND KADE V BLEEKMEEFT POLDER li!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 11