Xrz. z. - I polder worden begonnen. Het oude stoomgemaal werd in werking gezet. Door de buitengewone waterhoogte kon het elk uur zo’n 1.800 kubieke meter water in de Raaksmaatsboezem pompen. Nadat het PEN onder leiding van ir. D.J. Memelink een paar electrische verbindin gen tot stand had gebracht, kon er ’s avonds en ’s nachts beter worden dóór- gewerkt. Tot dan had men het met licht van petroleumlampen moeten stellen. Er was al een transformator geplaatst tenein de de nog te plaatsen centrifugaalpompen in werking te kunnen stellen. Het polder bestuur had bij de firma Van Hattem en Blankevoort zo’n pomp gehuurd. Donder dag 25 augustus zou de pomp zijn verzon den, maar het gebeurde vrijdag in de namiddag en pas zaterdagmorgen arri veerde de pomp op de plaats van bestem ming: op een plek aan de zuidzijde van de doorbraak, daar waar de eerste polder sloot zich bevond. Het in elkaar zetten van de pomp leverde zoveel problemen op dat pas in de nacht van zaterdag op zondag een eerste poging kon worden onderno men om de pomp in werking te stellen. Edoch: de grote buis, waardoor het water moest worden afgevoerd was lek en der halve niet luchtledig te krijgen. Zondag middag werd een tweede poging onderno men. Tevergeefs. Later begaf de lucht pomp het ook nog en even zag het er naar uit, dat het oude stoomgemaaltje al het overtollige water alleen moest wegwer- - - taris W.B. Riesz te Oudkarspel, lezen we het volgende: 'Nadat in eene vergadering van stemgerechtigde ingelanden gehou den ten Raadhuize der Gemeente Oud karspel op 31 October ll. met algemeene stemmen was besloten tot het maken en stellen eener Stoomwatermachiene, werdt in eene op den 15 November d.a.v. gehou den vergadering in den Koogpoldermolen besloten dat het Bestuur naar de ijzergie terij 'de Prins van Oranje’ te ’s Hage zoude reizen, ten einde eenige inlichting daaromtrent te geven en te vragen; het resultaat van die reis was dat de directie dier gieterij binnen eenige dag eene opgave dier kosten aan gezegd bestuur zouden zenden.’ De informatie kwam en tegen de fraaie prijs van f 6.486,- was ’de Prins van Oranje’ bereid de machine te leveren. De plaatselijke timmerman mocht het gebouw met funderingen leve ren voor de prijs van f 3.600,—. Deze investering bedroeg dus f 10.086,—. De secretaris maakte een wel zeer slordige telfout in zijn notulenboek. Hij noteerde in ieder geval een duizendje teveel. De lasten voor deze betrekkelijk kleine pol der werden door deze uitgaven fors hoger. Bestuurslid P. de Boer kon zich hiermee niet verenigen en bedankte als lid van het polderbestuur. Nadat donderdagavond omstreeks half elf de dammen aan weerszijden van de door braak in de ringvaart waren gesloten, kon met het leegmalen van de ondergelopen Fraai geschreven, slecht gerekend. Een optelfout van de secretaris van f 1000,-. 8 /Jtr. -- - z-/do 6 (TO, -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 10