DE FAMILIE NIEUWBOER EN DE PAROCHIE WAARLAND. Een Nieuweboer uit Niedorp. Eerste generatie: Tweede generatie: Derde generatie: 5 Voor het schrijven over een bepaalde familie is een stamboom een belangrijk hulpmiddel. Zeker in dit geval, omdat de naam Piet(er) in vier generaties voorkomt. Ofwel: 151 jaar Piet(er) Nieuwboer in Waarland. Omstreeks 1750 kwam deze achternaam in verschillende Westfriese plaatsen voor. Maar welke familierelaties er bestonden tussen de personen met dezelfde achter naam is niet bekend. Dit stukje genealo gisch onderzoek begint met een overlij densakte uit het archief van de gemeente Oude Niedorp. en alzoo bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, als Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Oudeniedorp. In deze overlijdensakte ontbreken de geboortedatum en de namen van de vader en moeder van Jacob Nieuweboer. Als hij Rooms Katholiek was, staan de namen van zijn ouders en peter en meter waar schijnlijk in het doopregister van de St. Martinuskerk in ’t Veld. Over de schrijf wijze van een naam bekommerde men zich vroeger niet zozeer. De overledene heette Jacob Nieuweboer en zijn zoon Pieter, werd als Nieuwboer aangegeven. Jacob Nieuwboer zoon van Pieter Nieuw(e)boer en Geertje Pater, geboren 11 nov. 1841 te Oude Niedorp, overleden 4 jan. 1902 te Waarland. Pieter Nieuw(e)boer I zoon van Jacob Nieuw(e)boer en Elisabeth van der Poel, geboren 1 nov. 1812 te Oude Niedorp, overle den 15 dec. 1884 te Waarland. Beroep: boerebedrijf, trouwt op 26 april 1839 te Oude Niedorp met Geertje Pater, dochter van Pieter Pater en Trijntje Kossen, geboren 8 nov. 1813 te Oudkarspel, overleden 20 jan. 1904 te Waarland. Kinderen uit dit huwelijk: 1Jacob 2. Pieter. Jacob Nieuweboer zoon van geboren 1784? te Oude Niedorp, overleden 2 sept. 1838 te Oude Niedorp. Beroep: landbouwer, gehuwd met Elisabeth van der Poel. Uit dit huwelijk: Pieter. Handtekening van de zoon, Pieter Nieuw(e)boer I, onder de overlijdensakte van zijn vader Jacob Nieuweboer. Pastoor J.J. Voilering had in 1918 van de bisschop van Haarlem de opdracht gekregen om in Waarland een parochie te stichten. De Waarlanders - bewoners van de polders Waarland, Slootgaard en Speketer- waren enthousiast over zijn plannen en beloofden de bouwpas toor alle steun. Samen met Pieter Nieuwboer II en III, het eerste kerkbe stuur en veel stille werkers heeft deze pastoor enorm veel werk verzet voor de nieuwe parochie en de bouw van de kerk. In het boekje ”de Parochie van de H. Wulfram” heeft Arie Groen al uit voerig geschreven over de oprichting van onze parochie. In dit artikel wordt iets verteld over de familie Nieuwboer en hun woning, die tussen 1919-1922 dienst deed als kerk van de parochie van de Heilige Wulfram. Den Derde dag der maand September van ’t jaar Achttien Acht en Dertig ten acht ure voor den middag. Acte van Overlijden van Jacob Nieuwe boer overleden den tweede September bevorens, ten twaalf ure, des middags, oud vierenvijftig jaren, wonende en overleden te Oudeniedorp, van beroep landbouwer, geboren te Oudeniedorp, de juiste datum onbekend, Echtgenoote van Lijsbeth van der Poel, wonende alhier in het huis K75, alwaar genoemde haren Man overleden is. Op verklaring van Pieter Nieuwboer, zoon van de overledene, oud vijfentwintig jaren, wonende te Oudeniedorp, van beroep boerebedrijf en van Jan de Wit, wonende mede alhier, van beroep bode en dienaar, oud eenenvijftig jaren, goedebe- kende van de overledene. Na mijne voor lezing geteekend door de declaranten als zoon en goedebekende van de overledene, I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 7