Het derde blok. Het tweede blok. Het vierde blok. Veldnamen. 45 Den 25n pale is geslagen nevens de houck van Huyberts bosgen; den 26n pale is geslagen bijnaest nevens Huyberts aen- vaert; den 27n pale is geslagen omtrent schaers 2 roeden van ’t heek, staende opten oosthouck, genaemd den Ham; den 28n pale is geslagen omtrent 10-0-0 roe den boven den houck van Specketers molentocht; den 29n ende lesten pale is geslagen nevens ’t stuck bijsuyden den pomp. En hiermee zijn we de Slootgaard rond dachten we, maar wat lezen we aan het slot van deze akte? Dit leste parek is bevonden te cort te wesen 8 roeden. Jan Comz. Joncheer had dit laatste stuk van de dijk. Hij mocht van de zuidkant van het eerste blok 5 roeden onderhouden en nog drie roeden op het zuideinde van Symon Jacobs dijk. Bewust hebben wij dit rondje Slootgaard gemaakt. Niet alleen omdat dit rondje op de kaart zo precies is te volgen, maar ook omdat de akte zoveel namen noemt van Het derde blok begon bij de ’’driesprong” van de ringsloot tussen Waarland en de zijdewind (de Weel). Op dit moment kun nen we deze plek nog steeds herkennen aan de Oostkade. Even voorbij de familie Nolten, Oostkade 27 zien we nog een klein stukje van de oude ringsloot die tus sen Waarland en Slootgaard lag. Omdat de dijk op dit punt extra onder houd nodig zou hebben, werden op dit punt speciale afspraken gemaakt. Jan Ariaensz. an de Zijdwint zorgde voor het onderhoud tot het hek van Com.Claesz. Nokelant. En aldaar is geslagen de 17e paal. Op des Brouwers lant aan t’eynt van des Brouwers dijcq is geslagen den 18e pael, staet van Symons Jacobs heek 14-9-0. Van dat heek af comt Symon Jacobs die volgende t’accoort aldaer maken sal 104-8-0 ende aldaer is den 19n pael gesmeten! Den 20n pale is geslagen omtrent den cuyl nevens Jan Gerritsz Molles acker; Den 21 n pale is geslagen omtrent nevens den suytoosthoek van den groten Muysenbosch; den 22n pale is geslagen nevens t’buytenlant van muy senbosch; den 23n pale neffens den wes- tersten houck van de oosterste Hogehoom en is de leste pale van de parcelen van ’t derde block. Den tiende pale is geslagen 25 roeden bij westen den goot van den molen. En dan krijgen we een bijzondere aantekening in de akte van verstoeling, want 11 roeden ten oosten van de 10e paal wordt een paal geslagen zonder merk of nummer. Wat was het geval? De erfgenamen van Com Langedijkers hebben een stuk dijk met een lengte van 175 roeden aangenomen voor ’’altoos te maken voor alle haer lant, dat haer in den Slootgaert eygen toecomt, ende street hetselve tot an Trijn Claes Macks ackertgen.” En Trijn Claes Macks, die moest de dijk naast haar akkertje maken en Dirck Lambertsz. de dijk naast zijn land op voorwaarde dat hij ook de dijk naast de sloot tussen zijn land en het land van Trijn Claes Macx zou onderhouden. En wanneer Trijn haar land zou verkopen en ook de hele of halve sloot, dan zal die koper ook dat stuk van de dijk moeten onderhouden dat naast de sloot zou liggen! Deze constructie werd ook toegepast met de sloot van Dirck Lambertsz. en Teus Gijses. Vervolgens werd de 1 le paal geslagen, even ten noor den van de brug naar Zijdewind. Den 12n pale is geslagen nevens den sloot van zuytsijde van Zwanecamp (nu camping De Rietkraag van de familie Doodeman); Den 13n pale is geslagen nevens den sloot, uutcomende achter Jan Huberts schuer; Den 14n pale is geslagen op d’oude Nijdorper Uutwerp op omtrent 10 roeden op t’eynde; Den 15n is geslagen op Dirck Claesz.lant op 2-0-0 aen des Rentmeesters lant; Dan volgt de laatste paal van het tweede blok. Den 16 pael is geslagen nevens den houck van Lambert Claes Groetge. t’eynde van den parceele met A geteyc- kent; Den 4en pale is geslagen op 5 roe den na van t’eynde van t’stuck van F; Den 5n pael is geslagen neffens (naast) Steeckelnanyl; Den sesten is geslagen nevens t’gat; Den sevenden is geslagen omtrent 24 roeden bijsuyden ’t voetpat; Den 8en is geslagen omtrent in ’t royen van Scager Kerck en den Waertmolen; Den Waertmolen is uiteraard de Waarlands molen. Waarland is dan ook beduidend ouder dan de Slootgaard. In 1563 tekende Beeldsnijder op zijn kaart van Noord-Holland een molen op het toenmalig eiland Waarland. Den negende is geslagen opten dijck nevens t’schedel van t’oosteynde van Blijckebosch en het middelste;

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 47