Sint Bernadettes kleuterhof. Nieuwbouw in Waarland. 37 In het begin van 1970 werd er voor het eerst over een grootschalige uitbreiding van Waarland gesproken. Al spoedig wer den er huizen gebouwd en kwamen er veel nieuwe inwoners. Dit had mede tot gevolg dat er weldra een uitbreiding van de kleuterschool moest komen. In 1959 was het verzoek om een vierklassige kleu terschool te bouwen afgewezen, maar met veel nieuwe inwoners waren drie klassen nu ontoereikend om het groeiend aantal kinderen les te kunnen geven. Inclusief enkele reparaties aan bestaande lokalen en de aanleg van een nieuwe verwarming kwamen de kosten van het vierde lokaal op een bedrag van 253.660,27. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat men in de jaren ’70 niet beter heeft willen luisteren naar de wensen en verlangens van het schoolbestuur. Die wilde deze hoge inves tering bij Sint Bernadettes kleuterhof ach terwege laten. Liever zag zij dit bedrag besteed aan een extra uitbreiding van de lagere school aan de Volleringweg. Dan konden daarin alvast de kleuters van twee In 1925, het jaar van haar zaligverklaring, werd haar lichaam opgegraven. Het feit dat het in een ongeschonden staat werd teruggevonden, gaf nieuwe impulsen aan de verering van haar persoon. Nu ligt zij opgebaard in de kapel van de zustercon gregatie. In 1933 werd zij heilig verklaard en op 16 april vieren we haar feestdag. Bernadette Soubirous, ’n een voudig meisje. Op jeugdige leeftijd kreeg zij in een grot te Lourdes een verschij ning van Maria. Bij de ingebruikneming van de school werd besloten deze onder de bescherming te stellen van Sint Bernadette. De volledi ge naam van de school werd ’’Sint Bernadette's kleuterhof’. Deze naam is afkomstig van het Franse meisje Berna dette Soubirous. Zij werd geboren op 7 januari 1844 in Lourdes en groeide op in een zeer arm gezin. Op veertien jarige leeftijd kreeg zij in een grot bij Lourdes een verschijning van Maria. Tussen de periode van 11 februari en 16 juli 1858 kreeg zij achttien maal een visioen van een in het wit geklede vrouw, Maria, die zich bij de zestiende verschijning bekend zou hebben gemaakt als de ’’Onbevlekte Ontvangenis”. Na zeer veel moeilijkhe den met haar omgeving én met de kerke lijke overheid wist zij het voor elkaar te krijgen dat de bisschop van het diocees Tarbes, waartoe Lourdes behoorde, in 1862 de bovennatuurlijke oorsprong van deze verschijningen erkende. In 1866 trad zij onder haar kloosternaam Marie- Bemard in bij de zusters te Nevers. Daar overleed zij op 16 april 1879. nieuwe kleuterschool kwam van het architectenbureau Overtoom te Alkmaar. Dinsdag 15 december had de openbare aanbesteding plaatsgevonden en was de firma G. Kuijpers Zn. te Hoogwoud de laagste inschrijver voor een bedrag van 99.600,-. De gunning voor deze bouw werd op 11 maart 1960 door het college van burgemeester en wethouders van Harenkarspel verleend. Op 30 maart 1960 werd in het gemeentehuis te Dirkshom de overdracht van de bouwgrond getekend. Dit gebeurde ten overstaan van notaris W. Appel, in het bijzijn van het college van burgemeester en wethouders, pastoor N. Buurman en kerkmeester P. Doode- man. De eerste steenlegging vond plaats op vrijdagmiddag 8 juli 1960. De bouw kende een vlot verloop, want in het voor jaar van 1961 kon de kleuterschool al in gebruik worden genomen. De totale investering kwam uit op een bedrag van 132.991,33. Bij dit bedrag moest nog wel het honorarium van de architect en de kosten voor toezicht tij dens de bouw worden opgeteld. Voor het eerst, sinds de invoering van de bewaar school in Waarland, kregen de kinderen in een moderne ruimte kleuteronderwijs. Daarnaast konden alle kinderen, die daar voor in aanmerking kwamen, worden opgevangen en was er van een wachtlijst en een stagnerende toewijzing geen spra ke meer. I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 39