BERNADETTEPL ANTS OEN. Bewaarschool. De achterzijde van de oude lage re school aan de Kerkstraat. Via het schoolplein had je toe gang tot de bewaarschool. Waarland en de daarmee gelijkhoudende groei van het inwoneraantal, wilde het toenmalige hoofd van de lagere school, meester Piet Raas, het lokaal voor zijn leerlingen gebruiken en werd het kleuter onderwijs in het jeugdhuis ondergebracht. Uit een brief van 4 november 1952 van het bestuur van de R.K. Kleuterschool te Waarland aan de burgemeester en wet houders van Harenkarspel, wordt duide lijk dat de fröbelonderwijzeres in 1952 veertig kinderen in een van de lokalen van het jeugdhuis verzorgt. In deze brief schrijft de sekretaris, meester Raas, het volgende: De verbouw van een vleugel in het jeugd huis voor het kleuteronderwijs liet bijna een jaar op zich wachten. Uit een opgave van het aantal leerlingen blijkt, dat er per Bernadetteplantsoen. Deze naam is als straatnaam gegeven aan een tiental wooneenheden die tussen de Jonker straat en de Kerkstraat ligt. Feitelijk is het geen straat en zijn deze woningen via een toegangspad vanaf de twee eer der genoemde straten te bereiken. Toch is het interessant om in het kader van de beschrijving van straatnamen in Waarland het Bernadetteplantsoen nader te belichten. Deze naam is gege ven omdat de wooneenheden zijn ont staan na de verbouwing van de, aan de Kerkstraat 67 gevestigde, dependance van de basisschool Sint Jan. Voor de inwerkingtreding van het begrip de basisschool, op 1 augustus 1985, was in dit gebouw de voormalige kleuter school Sint Berna-dettes kleuterhof gevestigd. Als je vroeger als kleuter van zes jaar naar school ging, dan ging je naar de bewaar school. In Waarland had je vlak na de oor log een éénklassige bewaarschool en daar had juffrouw Witte de leiding. Later stond Jo Kuijs voor deze klas, in 1953 kwam er ’n tweede klas en Truus Stoop als kleuter- juf. De bewaarschool was ondergebracht in het gebouw van de lagere school Sint Jan en kon je bereiken via het schoolplein, dat aan de achterzijde van de school lag. Met de voortdurende uitbreiding van Elk jaar moeten leerlingen worden afge wezen omdat de financiën plaatsing niet toelaten. De bedoeling is om het aantal leerlingen te brengen op honderd. Hiervoor zijn twee lokalen nodig en twee leerkrachten. De Zeereerw. Heer Pastoor Mol is bereid gevonden een vleugel van het jeugdhuis voor dit doel af te staan. Het is mogelijk in dit gedeelte twee behoorlijke lokalen in te richten,... Wanneer een nieuwe tweeklassige bewaarschool gebouwd zal worden, zal dit volgens de begroting 15.000,- bedra gen. 34 I lu l Hi 111 -si

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 36