De bouw van een aula. In 1987 vond bij het oudste deel Pastoor A.H. van der Meulen woonde, als geestelijk adviseur van de vereniging, op 25 januari 1972 de jaarvergadering van Sint Paulus bij. Tijdens deze bijeenkomst riep hij het bestuur op de mogelijkheden voor een mortuarium in het dorp te onder zoeken. In het verzorgingstehuis voor bejaarden ’’Sabinahof’ was wel een kleine aula, doch deze was uitsluitend bestemd voor overleden bewoners van dit tehuis. Alleen in uiterste noodgevallen wilde het bestuur van de stichting Bejaardenzorg medewerking verlenen aan een opbaring in haar tehuis. Door de stichting Aula Waarland werden diverse plannen op papier gezet, verschillende mogelijkhe den onderzocht, maar geen enkel plan bleek realiseerbaar. De bouw van een aula in Waarland was wel wenselijk en nood zakelijk, maar bijna niemand wilde mede werking verlenen. Ook de gemeente Harenkarspel niet. Deze terughoudend heid was er de oorzaak van dat de leden van de stichting Aula Waarland deel gin gen uitmaken van het bestuur van de plaatselijke begrafenisvereniging. Het plan dat het bestuur van Sint Paulus begin 1973 voor ogen had, aanpassing en uit breiding in en nabij Sabinahof, werd door het bestuur van de stichting Bejaarden zorg afgewezen. Acht jaar lang werden er door het bestuur van de begrafenisvereni ging plannen gemaakt, maar niets leek realiseerbaar. In de zomer van 1981 werd het oude plan voor de inrichting van een mortuarium in Sabinahof uit de ijskast gehaald en besproken. Ineens kwam er voor dit plan wel een meerderheid. In de zomer van 1982 werd met de verwezenlij king van dit plan gestart en eind oktober van dat jaar was er ook in Waarland een - ---- passende voorziening op het kleine stukje van de begraajpïaats een uitbrei- weg van de dood tot het graf. ding plaats. matie van een lid van de vereniging plaats. Met de toename van het aantal cre maties werd de roep om een umenmuur of een urnenveld op de algemene begraaf plaats steeds meer gehoord. Het laten cre meren van een dierbare overledene houdt nog niet altijd in dat men dan ook direkt kiest voor het verstrooien van de asresten. In samenwerking en in overleg met de gemeente Harenkarspel werd besloten dat de vereniging in het kader van zelfwerk zaamheid deze voorziening zelf zou reali seren. De gemeente stelde hiervoor een krediet van 16.534,- beschikbaar. In samenwerking met enkele plaatselijke aannemers en vrijwilligers is de umen muur gebouwd. De eerste bijzetting van een asbus kon eind oktober 1994 plaats hebben. 27 I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 29