Crematie. Algehele verzorging. Cees Valk, die op dat moment door de vereniging reeds als uitvaartverzorger was aangesteld, was de laatste grafdelver in dienst van de parochie Waarland. Met de overdracht van het oude kerkhof aan de gemeente Harenkarspel, in januari 1973, nam de gemeente ook de verplichting op zich te zorgen voor het delven en dichten van de graven én het onderhoud van de begraafplaats. Hij zal de nabestaanden met raad en daad terzijde staan. Op deze wijze kon de dienstverlening van de begrafenisvereni ging Sint Paulus aanzienlijk worden uit gebreid. Na een sollicitatieprocedure werd Cees Valk als eerste uitvaartverzor ger aangesteld. Een andere belangrijke beslissing die op 8 december werd geno men, was de toestemming van de leden om de diensten van de begrafenisvereni ging ook aan niet-leden aan te bieden. De nabestaanden van niet-leden zouden dan wel alle gemaakte kosten, plus een opslag, moeten betalen. In de zestiger jaren werd het namelijk oogluikend toe gestaan dat de dragers van Sint Paulus ook begrafenissen van niet-leden verzorg den. Dit gebeurde dan wel buiten de ver antwoordelijkheid van de vereniging. Met de komst, in de zomer van 1973, van het Crematorium Schagen te Haringbui zen kwam er ook bij de inwoners van Waarland belangstelling voor een andere wijze van lijkbezorging. Voor die tijd was men in onze regio voor een crematie aan gewezen op het Crematorium Driehuis- Westerveld. Natuurlijk wilde het bestuur van de begrafenisvereniging Sint Paulus haar leden deze nieuwe wijze van lijkbe zorging kunnen aanbieden. Hierdoor trad er een uitbreiding van werkzaamheden op. Op 23 april 1975 vond de eerste cre- Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 8 december 1970 werd besloten over te gaan tot de aanstelling van een algehele verzorger. Deze persoon zorgt ervoor dat alle noodzakelijke werkzaamheden na een overlijden ter hand worden genomen. De heer J. v.d. Kroon heeft medegedeeld niet langer meer doodgraver te kunnen zijn wegens zijn gezondheid. Besloten wordt de heer C.L. Valk aan te stellen als grafdelver tegen een vergoeding van f 25,00 per graf, terwijl voor het onder houd van het kerkhof een vergoeding van f 250,00 betaalbaar zal worden gesteld. kerkhof. Jan van der Kroon werkte bijna vijftien jaar lang als doodgraver en onder- houdsman op de begraafplaats. In de notulen van het kerkbestuur van de Heilige Wulframparochie van vrijdag 2 april 1971 lezen we: Vrijdag 4 februari 1977 werden vier dragers door Arnold Lantman namens de vereniging gehuldigd. I De dragers Jan Bruin, Arie Zutt, i Arie Groen en Jan Volkers waren I vijfentwintig jaar bij Sint Paulus in I funktie. 26 I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 28