JEUGD IN EEN JEUGDHUIS. ih fJl Een jeugdhuis voor de jeugd. Waarland kende altijd al een bloeiend ver enigingsleven, maar de Duitse bezetter verbood in de oorlogsjaren uiteindelijk alle verenigingen. Er mocht slechts verga derd worden met speciale toestemming van de bezetter. Toen de oorlog was afge lopen, pakte men weer snel de draad op. Er werd keihard gewerkt aan de opbouw van ons land. Vertier en ontspanning zocht en vond men vooral in het eigen dorp. En om dat een plaats te geven, dacht pastoor Verhaar aan een eigen honk voor de jeugd, een jeugdhuis. Ook pastoor Vollering had in die richting gedacht. Hij had in 1924 al een aantal mensen bereid gevonden om mee te werken aan de plan nen voor een zogenaamd Patronaatsge- bouw. Die commissie was nooit verder gekomen dan de verwerving van een stuk grond van 13 snees, een schenking van een parochiaan. Na de oorlog was de situ atie niet veranderd. Verenigingen misten voor hun activiteiten een eigen honk. De voetbal gebruikte een deel van de vroege re paardestal als kleedkamer en voor de wekelijkse trainingen de openlucht. De jeugdbeweging had een ander deel van diezelfde paardestal en een deel van een afgelegen oude boerderij van Gert Groen in gebruik. Verder was men voor vergade ringen en bijeenkomsten aangewezen op Na de oorlog kocht de parochie de plaatselijke cafés. Pastoor Verhaar zat enkele barakken. er maar mee. Gymnastiek in het concentratie kamp Schoorl. Jeugd in een eigen honk, weg van kroeg en café. Pastoor Verhaar zat er maar mee. Hij was in 1947 benoemd tot pas toor in Waarland. Een vriendelijk dorp met hardwerkende mensen en veel jeugd. Met name de jeugd ging hem bij zonder ter harte. Een van de bloeiendste verenigingen van voor de oorlog was de jeugdbeweging. De Kruisvaart en Sint Janknapen. Onder die namen werkte een vereniging met 150 leden. Zij hadden hun clubmiddagen of -avonden in een zaal van een café, de oude paardestal of het oude boerenhuis. Na de oorlog wilde men zo snel mogelijk de vooroorlogse situatie herstellen. In eer ste opzet koos men voor de verkennerij en welpen. Maar in die tijd hield men, en dat was te begrijpen zo kort na de oorlog, bepaald niet meer van uniformen. Ook strenge regels werden niet meer zo gewaardeerd. Gekozen werd voor Jong Nederland, een vriendelijker vorm van jeugdbeweging. Van verschillende kanten werd aangedrongen op de bouw van een patronaatsgebouw. Pastoor Verhaar zocht een aantal Waarlanders bij elkaar, die hun schouders onder een dergelijk project wilde zetten. In Willem Dekker Hz, Gert Poland en Piet Bekker vond hij medestan ders. Een terrein had de parochie al in bezit en op het oog, een stuk land ten wes ten van het kerkgebouw aan de Kerkweg en ten oosten van het nieuwe pad (tegen woordig de Jonkerstraat). Maar hoe kwam je met die naoorlogse schaarste aan bouw materialen? Gert Poland had een idee. In Schoorl stond een aantal barakken te koop, die in de oorlog door de Duitsers waren gebruikt als huisvesting voor het concentratiekamp Schoorl. Voor f. 5.200,- werd de parochie eigenaar van twee barakken. Met de nodige hand- en span diensten werden ze gesloopt en opgesla gen in het oude huis van Gert Groen. (Deze stolpboerderij stond aan de ring- sloot tussen Waarland en de Bleekmeer- polder, tegenwoordig aan de Nieuwe Polderweg en bewoond door de familie Vrijsen.) Het begin was er, maar hoe nu verder? Het parochiebestuur en het aktiecomite hadden een eenvoudige schets gemaakt: een hoofdgebouw met twee zijvleugels (barakken). De bisschoppelijke bouwin- spectie vond dat plan te mager en omdat de parochie vrijwel geen schulden meer had, kon men best verplichtingen aangaan om er iets moois van te maken. Aan archi tect Overtoom uit Schagen werd opdracht gegeven de plannen verder uit te werken. Hij ontwierp een schitterend gebouw waarin het oude materiaal van de barak ken kon worden verwerkt. Aannemers bedrijf D.van der Gulik en Zn. mocht het 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 20