GRAAG DENK IK TERUG AAN WAARLAND. Zonder kapelaan. Kerkbestuur - parochievergadering. Pastoor A.H. van der Meiden. 16 Toen we nog een kapelaan hadden, kreeg ik in Schagen bij de vergadering van de priesters van ons dekenaat, wel eens op de kop, dat ik onze liturgiegroep te weinig ruimte bood: alleen nog maar lectoren tij dens de missen maar geen vieringen zon der een priester. Ik was van mening dat ik dit aan de beminde gelovigen niet zou kunnen verkopen dat ik op een zondag rustig in de pastorie zou blijven zitten en de gelovigen in plaats van een misviering een dienst zouden krijgen, waarin gewone parochianen zouden voorgaan. Toen de paters uit ’t Veld vertrokken en wij onze kapelaan P.J.M. Schakenraad daarmee verloren, deed ik aan de werk groep liturgie het voorstel: Gaan jullie nu daags voor een uitvaart een avondwake verzorgen, zodat ik de tijd krijg een uit vaartdienst voor te bereiden. Toen is het eerste boekje ’’Avondwake” voor onze parochie samengesteld. Toen ik in ’69 in Waarland kwam, was het de gewoonte dat een of meerdere avonden aan het sterfhuis de rozenkrans werd gebeden. Maar toen de eerste zoon van de familie Jaspers aan de Veluweweg tragisch om het leven was gekomen, waren we bang dat de toeloop van medelevenden veel te groot zou wor den om die bij hun thuis te ontvangen en stelden we voor om een avondmis in de kerk te houden. Na afloop van die dienst zou er dan gelegenheid tot condoleren zijn. Vanaf dat moment kwam het geza menlijk bidden aan huis te vervallen en omdat we toen samen met de parochie van Tuitjenhom kapelaan G. Guijt hadden, vormde zo’n extra dienst geen moeilijk- Zo kon het gebeuren dat sommigen van hen een parochieraad helemaal niet zagen zitten, want die leden waren zomaar door de parochie gekozen en aangesteld. Op de eerste vergadering met de parochieraad ging ik informeren hoe het stond met de voorbereiding van het 5O-jarig feest. Maar ze wisten nog nergens van en gingen we dus samen druk overleggen.... maar elders in de parochie werd diezelfde avond over leg gepleegd met de toneelgroep van onze parochie over het stuk dat bij dit feest zou worden opgevoerd. In de loop van de vol gende jaren kwam de nodige samenwer king tot stand en kwam er een heel andere structuur voor de parochie: de parochie raad die aanvankelijk enkel een advise rende stem had, werd parochiebestuur met Hans Kok als eerste voorzitter. Naderhand kwam echter van hoger hand de bepaling dat toch een priester voorzit ter moest zijn. De laatste jaren van mijn pastoraat kwam steeds sterker het streven naar voren, dat wij als priesters ons meer moesten terugtrekken en ruim baan voor de ’’leken” moesten gaan maken. Het voortbestaan van een parochie moest niet enkel afhangen van de aanwezigheid van een priester die alleen voor die ene parochie bestemd was. Daartoe moesten afzonderlijke werkgroepen opgericht worden, die dan weer hun vertegenwoor diging kregen in het parochiebestuur. Zo kwamen er werkgroepen voor liturgie, kerkfmanciën, kennismaking, missie etc. Een paar dagen geleden belde mevrouw Riet Wever me op met het verzoek om ook iets te schrijven in Toendertoid ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie. Zeg dan maar eens nee, want als ’’rustend pastoor” moet je toch alle tijd hebben en Waarland is nog niet uit mijn gedachten en belangstelling verdwenen. Dit jubilee doet mij denken aan wat ik meegemaakt heb bij het 50-jarig bestaans- feest: dat was dus in 1969. Per 19 augus tus was ik toen als pastoor in Waarland gekomen en we stonden dus al vlak voor dat feest van 1 november. Helaas boterde het toen nog niet zo goed tussen het kerk bestuur en de parochieraad. De leden van een kerkbestuur werden destijds, na voor dracht door de desbetreffende parochie, door de bisschop zelf benoemd. Daarna moesten ze bij de deken een eed afleggen, dat zij hun taak goed zouden vervullen. I 1 I I I I 11’’ 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 18