Het interieur van de noodkerk. Piet Nieuwboer III als kerkmeester. 9 Ook is ingekomen een schrijven van de Bouw Commissie der R.K. Kerk van Waarland waarin wordt verzocht met het oog op de kerkgangers indien het moge lijk is de molen des zondags een half uur voor en na de dienst te doen stilstaan. Na enige bespreking word beslooten op de een of andere manier aan hun verzoek te voldoen. wagen en het landbouwgereedschap wer den uit de stolp gehaald. De houten wan den van de woonkamer, keuken en bedste den gesloopt en in het vierkant kwamen banken te staan. Het altaar kreeg haar plaats op een kleine verhoging. Zelfs was er gedacht aan een plekje voor de koor zangers. Ook creëerde men ruimte voor de ’’pastorie”. Ons bisdom en een aantal parochianen schonken de altaarbenodigd- heden, de beelden, een orgeltje, een vaan del en een klok. Een belangrijke datum voor Waarland. Op 30 oktober 1919 werd tijdens een plechti ge Mis de noodkerk ingezegend met als intentie: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van Cees en Marijtje Blankendaal-Nieuwboer. Het gewone leven ging door. In de voor malige boerderij werden H.H. Missen gelezen, kinderen gedoopt, huwelijken gesloten en uitvaartdiensten gehouden. Naast de grootste zorg van de pastoor en zijn bouwcommissie- de bouw van de nieuwe kerk met pastorie - waren er ook andere problemen. In de notulen van de bestuursvergaderingen van de Waarlands- polder van 15 oktober 1919 staat het vol gende: Voor de oprichting van de parochie werd er een bouwcommissie samengesteld. Deze bestond naast pastoor Vollering uit: Anton Smeets, Andries Dekker en Piet Nieuwboer. Op 1 november 1919 werd laatstgenoemde tezamen met N. Kuijper en C. Stoop benoemd tot kerkmeester. Toen de nieuwe kerk in gebruik was geno men, werd de bouwcommissie opgehe ven. Pieter Nieuwboer II had, zoals al eer der genoemd, zorgen over zijn schoon zoon en dochter. Verschillende keren had hij zijn nood geklaagd bij pastoor Vollering. Samen dachten zij een oplos sing gevonden te hebben. Op 1 december 1920 verhuisde de pastoor vanuit de boerderijkerk naar zijn nieuwe pastorie en op 14 maart 1922 werd de nieuwe kerk ingewijd. De noodkerk kreeg haar oude functie van boerderij weer terug. De reactie van het bestuur op 5 november: Thans komt aan de orde het verzoek der B.C. der R.K. Kerk van Waarland. Het bestuur gezien de bezwaren verbonden aan het verzoek om de molen op bepaalde tijden te doen stilstaan is algemeen van oordeel het verzoek niet toe te staan, maar draagt de Secr. op genoemde Commissie te doen weten dat het Bestuur de oude roede disponibel steld voor zoover nodig om een post te maken over de ringsloot voor de kolk ten gerieve voornamelijk voor de kerkgangers. i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 11