Het verloop van de oorlog. Engelse soldaten in Waarland? via Oudkarspel op naar Alkmaar. De lin ker kolonne van Sir Ralph Abercrombrie ondervond geen enkele tegenstand en was zo in Hoorn. De rechter kolonne van Hermann kreeg het bij Bergen zwaar te verduren. De Russen hadden gebrek aan munitie en begonnen te plunderen en sloe gen op de vlucht. Twee dagen later waren de Engelsen en Russen weer ingegraven in hun stellingen bij Oudesluis en Petten en was de stad Hoorn opnieuw in handen van de Bataafse troepen. 2 oktober 1799. Het invasieleger was inmiddels versterkt met 6.000 man. Opperbevelhebber, de hertog van York, had zijn legers beter gecoördineerd en wilde ten westen van Alkmaar doorbreken naar Haarlem. Het verliep anders dan gehoopt, ze werden in een bloedige strijd gestuit door de vijand bij ”de Franschman” in Bergen. 6 oktober 1799. De Engelsen en Russen rukten op naar Castricum. Er werd hevig gevochten en geplunderd, maar uiteindclijk wisten de Franse en Bataafse troepen het invasiele ger verrassend te verslaan. De slag bij Castricum was het einde en de capitulatie werd op 18 oktober een feit. 27 augustus 1799. ’s Morgens om 3 uur kwamen 7.000 Engelsen, gedekt door kanonneerboten, bij Groote Keeten aan land. De plaats van de landing was nauwkeurig gekozen, een breed strand met een smalle duinenrij en een dijk waar nauwelijks verdedigings werken konden staan. De Bataafse troe pen onder leiding van Daendels misten de kracht om de Engelsen tegen te houden. Den Helder werd ingenomen en de Bataafse vloot gaf zich over. De Engelsen wachtten op versterking en namen stellin gen in tussen Oudesluis en Petten. Op 10 september kwamen 2.000 Russen, onder leiding van Generaal Hermann, het invasieleger te hulp. 19 september 1799. Heel vroeg in de morgen werden de geal lieerde strijdkrachten in paraatheid gebracht om aan te vallen. Er werden vier kolonnes geformeerd, van rechts naar links, onder leiding van: Hermann, Dundas, Sir James Pulteney en Sir Ralph Abercrombrie. De kolonne van Dundas moest Warmenhuizen en Schoorldam ver overen en die van James Pulteney rukte Het gedeelte van Waarland, dat ligt tussen de Zandweg, Slootgaardweg en de Ringsloot behoorde ten tijde van deze oor log tot de gemeente Oude Niedorp. In het archief van de huidige gemeente Niedorp is nog veel te vinden over de inkwartiering van Engelse en Bataafse soldaten in Winkel, Oude en Nieuwe Niedorp. Naast het verlenen van kost en inwoning aan de invasie- en Bataafse troepen werden de burgers ingezet bij het aanleggen van mili taire stellingen. En aan het Verlaat werden er op 8 september 1799 elf paarden gere- quireerd en daarna geleverd aan de com mandant van het hoofdkwartier te Schagerbrug. De prijs van een paard bedroeg toen f. 120,-. Op 25 september van datzelfde jaar was er een Bekentmaking met bevel van Ralph Abercrombrie aan de Magistraten van de Niedorpercogge om dagelijks zoveel mogelijk broden te fourneeren voor het gebruik van het Armee, bestaande uit Engelsche en Russische troepen. De broden moesten, op pene van Militaire Executie, verzonden worden naar Schagerbrug. In bovenvermeld archief is een lijst aan wezig met daarop de namen van de inge zetenen van Oude Niedorp, die schade hebben ondervonden van de Engelse en Uit de ’’Geschiedenis der landing van hel Engels-Russische leger in Noord- Holland” door L C Vonk, 1801. 6 Castricum DEP I van dih MAAS II DE-\’ f*'—i Ldommel Bergen DEP Vit ^-***7® ylud"' VAX DE DELF

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 8