EEN ENGELSE MUNT, GEVONDEN IN DE SLOOTGAARD. Ao. 1799. No. 37. AL K M AAR SC H E C O U R A N T Van Maandag den 16 September. 9 HcVTyfH«~ji 5 Op 3 september 1993 was Sjaak Bos, wonende aan de Slootgaardweg 2b, zijn tuintje aan het omspitten. Hij wist dat er op die plek een huis had gestaan, want hij vond daar in de afgelopen jaren nogal wat puin. Toen hij zo bezig was, zag hij een kluitje klei met daarin een stukje koper. Sjaak verwijderde de grond en er kwam een munt tevoor schijn. Hij maakte de munt schoon met koperpoets en zag het jaartal 1797. Enkele dagen later informeerde hij bij Frans Diederik uit Schagen wat voor een soort munt het was. Deze vertelde Sjaak, dat hij een penny had gevonden. Vaak worden muntvondsten niet gemeld, daardoor blijft veel informatie letterlijk onder de grond. Maar Sjaak Bos liet het aan ons weten, vandaar dit artikel. Bericht uit de Alkmaarsche Courant. Vrijheid, gelijkheid en broeder schap. Franse troepen te bewapenen, te voeden en te kleden. Ons land werd door dit ver drag betrokken bij de strijd tegen de Engelsen, waardoor handel met dit land onmogelijk werd. Al met al een weinig florissante periode in onze geschiedenis. Engeland sloot een coalitie met o.a. Rusland en Oostenrijk om Frankrijk op de knieën te krijgen en de oude orde in ons land te herstellen. Tussen 27 augustus en 6 oktober 1799 woedde er in Noord-Holland een bloedige oorlog. Twee legers van ongeveer 40.000 man stonden tegenover elkaar. Het invasieleger bestond uit Engelsen en Russen, het andere uit Bataafse en Franse troepen. In enkele weken zijn er ongeveer 20.000 doden en gewonden gevallen en veel dorpen, met name Bergen en Castricum, werden op een verschrikkelij ke wijze geplunderd. De Engelsen hadden gehoopt op een volksopstand, maar deze bleef uit. Er was zelfs verzet tegen hun komst en vrijwilli gers kwamen de Bataafse troepen verster ken. De massa van het volk leefde in kom mervolle omstandigheden en onderging de gebeurtenissen gelaten. Het was een verloren oorlog die met veel ellende gepaard ging. Dit was de leuze van de Franse Revolutie van 1789, welke later ook in ons land bekend werd. Bij het Haags Verdrag van 1795 met Frankrijk werden aan ons land, de Bataafse Republiek, zeer zware eisen gesteld. De Republiek moest o.a. 100 mil joen gulden betalen om 25.000 man GELYKiïZID, FRTHEID, BROEDERSCHAP. HEÏ VYFDB JAAR JEB BATAAFSCHE VRYHEID. BATAAFSCHE R E P tl B L I C Q. A lkmaar den ii September. Eergister avond krjegen alle zig IA. hier bevindende Militairen order pm zich marschvaatdig te houden, ten einde op den eerden wenk te marcheeren. Dit had ook indedaad plaats, want een half uur voor middennacht» allarm geflagen wordende, trok alles, uitgezonderd de notpge bezetting, uit; reeds vroeg gister mor gen hoorde men ^et gefchut bulderenen uit de Vq^ende officieele Rap porten kan men bet op dien dag voorgevallene zien. Den Haag den 12 September. Gister communiceerde de Prefident, dat hy des avonds te vooren van het Uitvoerend Bewind bad ontvangen de vol gende Misfive: Gelykbeid, Pr y beid, Broederfcbap. In den Haagden to September 1799. ttvyfdv-jsv aer-BataaTTchc- Vryheid.- Dca avonds om 8 uaren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 7