Voorwoord. Wij ontvingen van: RIJMENDEVOOR(T). Stichting ’’Waarland van Toen”. Riet Wever-Appel, voorzitter. Wij, als bestuur, willen u groeten en u ook heel graag ontmoeten op de middag voor de leden. 29 oktober, wil het noteren. We deden dit al een paar keren en iedereen was zeer tevreden. Of u geeft het ons in bruikleen, waar moet het anders straks heen? We bewaren het heel goed. En U werkt mee aan de historie van ons aller Waarlands glorie, dat u vast ook wel wat doet. Foto’s, wensen of geschriften, niemand zal er om gaan kiften. Wij zijn blij met nieuw materiaal. We gaan het even kopiëren en binnen de kortste keren krijgt u het terug, allemaal. Maar ik wil u toch verzoeken op zoek te gaan in alle hoeken of in die oude schoenendoos. Of weet u een oud verhaal? Ook dat is welkom, allemaal. Misschien een schot wel in de roos. Wij tellen bijna driehonderd leden, geïnteresseerden in het verleden. Wel, dat geeft de burger moed. Om op te schrijven wat we horen, dat de lezers zal bekoren. Wat het wel aardig goed doet. Het jaar 1994 is geschreven. De vierde ’’Toendertoid” is uitgegeven door de Stichting ’’Waarland van Toen”, met foto’s en verhalen over munten en betalen, pruimtabak en een eerste zoen. Alle gevers veel dank en u weet het... dankzij uw schenkingen kunnen wij onze verzameling uitbreiden. Bent U in het bezit van historisch materiaal dan kunt u dit bij onze stichting voor het nageslacht veilig stellen. Belt u even met Jeanet Stroet, 02262-1574. WAARLAND. - - de heer A. Agenant: getuigschrift van de lagere school uit 1895. - mevr. R. Castricum: boek ’’Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstige leven toegepast”. - de heer J. v.d. Eng: foto van de oude Westkade. - de heer S. Schipper: enkele gegevens over rolpalen aan het Noordhollands kanaal. .'.WAARLAND. Opening zaak. Vrijdagavond opende d$. beer J. Jonker, mr. klager, alhier zjjir niet]we-zaak. Hel geheel gaf een keurig aanzien, alle atjorlen jlerschwqren. lagen, netjes uitgcstsld tuwo^cn groen,en bloemen.' ■Roeds eenige jaren was dd beer Jonker aU slager bier werkzaam en a! 'was zijn behui zing wal primitief, steeds wejd-men naar’ behooreii bediend., i Wei lelijke v.óórKhrillen- noodzaakten hem zjjn bedrijf.te modemiseeren en zoo,Is Lij er 'loe oyer gegaan, een geheel daar dé slechen des lijds ingeriChts slagerH en winkel t® la- tén. bouwen. Door de aanschaffing van da nieuwste con structie vleeachmijmacliine U hijfn 'eUat, steeds .machinaal gpent-dep vleescb te leve- IVy wênschen‘deai ondernemer veel sue- Uit het Noord-Hollandsch Dagblad van 20 juli 1926.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 3