W A v ÏIFt Verkavelingsweg. korte duur. Er wachtte hem een zware operatie. Maandag 25 september 1939 ging hij naar het Sint Elisabethziekenhuis te Alkmaar om een nier te laten verwijde ren. Bij deze medische ingreep traden complicaties op en 6 oktober overleed hij. Het bericht van zijn overlijden bracht in Waarland een grote verslagenheid teweeg. Het dorp was in diepe rouw gedompeld en moest van deze zeer geziene persoon afscheid nemen. Het gezin Beemsterboer telde vier kinderen. De twee zonen, Piet en Cor, zetten samen met hun moeder de bakkerij van hun overleden vader voort. Inmiddels dient de vierde generatie Beemsterboer zich aan om het bakkersvak van hun overgrootvader Jaap een vervolg te geven. Heerhugowaard, maart 1994 Arnold Lanlman. De Beemsterboerweg was aangelegd als verbinding tussen de Veluweweg en Weelweg én om te zorgen dat tuinders hun landerijen goed konden bereiken. Het pad dat destijds aan de Weelweg bij het huis van Cor van Ophem, thans bewoont door de familie N. Zwagerman-Pater, ver dween. De familie A. Zutt-Ruiter kon hun huis via de nieuwe weg bereiken. In de ogen van de polderbestuurders was het op de eerste plaats een weg die een betere verbinding van de Veluweweg met de Weelweg gaf. Mede daardoor onstond er na het voltooien van de ruilverkaveling verschil van inzicht over de betekenis van deze nieuwe weg. Het bestuur van de Slootwaardpolder voelde er niets voor deze weg in eigendom, beheer en onder houd te nemen. De gemeente Harenkarspel was echter van mening dat de weg uitsluitend ten behoeve van de tuinders was aangelegd. Beide partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had nu eenmaal besloten om het onder houd van de wegen in het verkavelde gebied toe te wijzen aan de polder. Het polderbestuur wilde hier niets van weten en pleitte ervoor dit bij de gemeente Harenkarspel onder te brengen. Om dui delijkheid te krijgen besloten zowel het polderbestuur als het bestuur van de gemeente Harenkarspel bij de Kroon in beroep te gaan. De zaak diende op woens dag 13 maart 1957. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland werd vertegenwoor digd door Ir. Comelisse, de gemeente Harenkarspel vond in haar secretaris Mooijman een vurig pleitbezorger en de belangen van de polder werden door Jac. Hoebe en Arie Klaver behartigd. Saillant detail in deze zaak was dat Ir. Comelisse als landbouwkundig ingenieur van de Provinciale Waterstaat in Noord-Holland als deskundige aan de ’’Plaatselijke Commissie van de Ruilverkaveling de Slootgaard- en Waarlandspolder” was toegevoegd. Comelisse wist precies hoe hij deze zaak moest aanpakken. Om zich van zijn gelijk te overtuigen, had hij kort voordat deze zaak diende op dinsdag 12 maart van 08.30-11.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur een verkeerstelling aan de Beemsterboerweg gehouden. Gedu rende deze uren reden er in noordelijke richting twee landbouwtrekkers en in zui delijke riching twee vrachtwagens met kool voor de Langedijker veiling, twee personen auto’s en een trekker met aan hangwagen. Deze telling paste keurig in het straatje van de gemeente en Mooijman voerde aan dat de weg er was voor de ontsluiting van de bedrijven, zodat het onderhoud voor rekening van de ingelanden diende te komen. Jac. Hoebe betoogde dat de weg een doorgangsweg was en in hoofdzaak door niet-ingelanden werd gebruikt. Op 24 april 1957 werd er in deze beroepszaak uitspraak gedaan. De ingelanden van de Slootwaardpolder kre gen naast de lusten ook de lasten van de Beemsterboerweg. 'De Wee 27 ffoo/1 Düld I ^mbad‘< Waajland JfC NP. -1.0 VS i -12,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 29