Een muzikale duizendpoot. Politiek. Het woonhuis en de bakkerij van Jaap en Nel Beemsterboer. vlnr: Agatha Beemsterboer, de zussen Groen, Jaap en Jan Beemsterboer. Op de voorgrond: Moeder Nel en hun kinderen Cor en Piet. gezonde verstand zegevieren. Er werd een regeling met de klanten getroffen en alle partijen konden zich vinden in het voor stel van bakker Busker. Geen drie bakkers tegelijk meer aan de deur, maar één bak ker per week. Deze situatie werd ook in de andere buitenwijken van Waarland toe gepast. Naast zijn bakkersbedrijf en zijn muziek kon Jaap Beemsterboer ook nog tijd vin den voor zijn hobby van tuinieren en hij was leider bij de Katholieke Jeugd Centrale. Verder was hij voorzitter van de plaatselijke middenstandsvereniging ”de Hanze” en was hij als lid van de gemeen teraad van Harenkarspel aktief in de poli tiek. Op 3 september 1935 werd Jaap Beemsterboer geïnstalleerd als lid van een nieuwe raad voor de gemeente Harenkar spel. Vier jaar later werd hij herkozen en deze gemeenteraad trad op 5 september aan. Zijn tweede zittingsperiode was van ’’Sint Martinus”. De beginjaren van het Waarlands fanfarekorps waren niet bepaald gemakkelijk. Er was een groep van ongeveer vijftien personen. Bijna nie mand van deze mensen kon muziek lezen. Het is dan ook begrijpelijk dat Jaap Beemsterboer veel geduld moest opbren gen. De eerste eenvoudige muziekstukjes werden door hem per partij voorgezongen en daarna konden de leden proberen dit na te spelen. Meerdere keren werd er bij Beemsterboer thuis les gegeven en gere peteerd. Als je dan goed je best had gedaan, kon het gebeuren dat je na afloop van de les een heerlijke bakkerskoek kreeg! Naast eigen fanfare-uitvoeringen werd er in samenwerking met de plaatse lijke toneelvereniging ”Ons Genoegen”, na afloop van een toneelstuk opgetreden. Soms wisselde Beemsterboer zijn fanfa rekorps ’’Sint Gregorius” af met zijn dameszangkoor ’’Sint Jeanne d’Arc”. Jaap Beemsterboer was bezeten van muziek. Hij kon ondanks zijn drukke werkzaamheden als bakker, tijd vrij maken om zich met muziek bezig te hou den. Bij de stichting van de Sint Wulframparochie op 1 november 1919 door pastoor J.J. Vollering, werd er ook een parochiekoor gevormd. Het koor bestond in de begintijd uit een vijftiental jongeren aangevuld met drie oudere per sonen, te weten: Jaap Beemsterboer, Dirk Veldman en Jan Zutt. Beemsterboer werd dirigent van het parochiële zangkoor, was mede-oprichter van het dames zangkoor ’’Sint Jeanne d’Arc” en hij leidde deze koren gedurende een groot aantal jaren. Hoewel Beemsterboer zich muzikaal gezien best kon redden, nam hij met grote regelmaat bij de heer Pranger in Langedijk muzieklessen. Zo was hij in staat zijn koorleden nog beter op te leiden en op een hoger muzikaal niveau te bren gen. Jaap Beemsterboer was mede oprichter en tevens direkteur van het plaatselijke fanfarekorps ’’Sint Grego rius”. Tegenwoordig spreken we over dirigent. Ook in 't Veld was hij veel jaren als direkteur verbonden aan het korps 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 28