Het begin in Waarland De eerste jaren kwaliteit dan bracht ze voor die tijd een redelijke prijs op. Gedurende de crisistijd waren verschillende levensbehoeften duur of schaars. Een doktersconsult kostte bij voorbeeld f 10,-. De vroedvrouw juffrouw van Galen was genegen haar werk wel voor wat minder geld te doen, maar daar moest dan tegenover staan dat ze groente toegeleverd kreeg! De derde verhuizing staat voor de deur. eerste zoon. Klaas Pancras was zijn naam. Vreemd genoeg werd en wordt hij door iedereen Niek genoemd. In de loop der jaren groeide het gezin verder uit en Niek kreeg er nog drie broers en drie zusters bij. In 1918, als de verhuurder Jan Wit op 96! jarige leeftijd komt te overlijden, dacht Jan zijn kans schoon te zien om tot koop van het huis over te gaan. De twee zoons van Jan Wit wilden echter niets van verkopen weten. Jan Pancras was rooms, en dus andersdenkend, en daardoor ketste de koop af. Noodgedwongen verhuisde het gezin naar ’t Veld en betrokken daar een grote boerderij ”het Hoekhuis” genaamd. Het was in het begin van de jaren dertig. Niek was uitgegroeid tot een stevig uit de kluiten gewassen jongeman en had inmiddels een aardig meisje ont moet. Zijn uitverkorene heette Alida Bakker, Kees’ dochter, zij woonde bij ”de Wupbrug” in de ’’Sloeierd”. Na een verke- ringstijd beloofden zij elkaar op 3 mei 1933 eeuwige trouw en verlieten de ouderlijke woningen om samen verder door het leven te gaan. In 1938 liet Niek zijn oog vallen op een huis in Waarland aan de Kerkweg D 56 (nu nr. 1). Daar woonden toenmaals Dirk Dekker met zijn vrouw Jantje van Schagen. Dirk nam het huis en land aan de overkant van de straat (waar nu Dirk’s zoon Wim Dekker woont van zijn vader over. Het gezin Pancras betrok de leeg staande woning. Dit huis was eigendom van Jan Kampen uit de Waard. Niek huur de het huis en 1 '/z bunder land van Jan Kampen tot 1942. Toen kwam er een nieuwe pachtwet uit, welke bepaalde dat huren slechts mogelijk was voor een ter mijn van 12 jaar. Het toeval wilde dat ook deze Jan al de 70 jaar was gepasseerd! Niek voelde weinig voor huren op zo’n lange termijn en is uiteindelijk met Jan Kampen tot koop overgegaan. In de Speketerspolder huurde Niek samen met Nic Nolten land van de kerk, 70 snees (1.75 ha.) groot. Het stuk grond was d.m.v. zwarte greppels doorsneden en bestond uit 13 kleine akkertjes. Hun wittebroodsweken begonnen in Heerhugowaard-Zuid. Daar stond hun huis en bewerkte Niek zijn 3 bunder huur land, welke hij met kool en uien bebouw de. De huurkosten van land en huis bedroegen f. 300,- per jaar. De oudste kinderen, Annie en Jan, zijn daar geboren. In 1936 verkaste het gezin van Zuid naar de Noord. De crisistijd hield Nederland in haar greep. De tuinders kregen een teeltver- gunning voor de hoeveelheid opgelegd. Van 1 ha mocht slechts 80 are worden bebouwd. Niek kent zijn nummer nog uit zijn hoofd: 11597. De export stond op een zeer laag pitje en de prijs van de goedge keurde aardappelen was bedroevend laag: f. 0,60 per 100 kg. Later kregen de tuin ders overheidssteun. In de Noord bezat Niek geen eigen bouwerij maar huurde land in ’t Veld. Het was dus alle dagen kloeten met de schuit. Ook werd er veel kool buitenom geteeld: ondermeer in Anna Paulowna. Het telen van goede rode kool was in die tijd een moeilijke onder neming. Goede bestrijdingsmiddelen waren nog niet voorhanden en al te vaak had de bouwer met draaihartigheid te kampen. Was de rode kool van goede 7 De rooie kolen rooiden er best op. Voor deze gelegen heid Niek in het zondagse pak. 14 december 1952

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 9