Ringsloot 12 I De adellijke familie Van Foreest uit Heiloo was vroeger in het bezit van veel landerijen uit het voormalig Graafschap Egmond. Uit stukken die zich bevinden in het Regioarchief Noord-Kennemerland te Alkmaar komt naar voren dat er in 1654 al is geprobeerd om deze scheidingssloot tussen de beide polders af te dammen. Uit een akte van protest, gedateerd 27 november 1654, valt op te maken dat er vanuit het Geestmerambacht grote bezwa ren bestonden tegen deze ’toedamming’ Bij akte van 3 juli 1823 berichtten de besturen van de polders Waarland en Slootgaard aan het bestuur van Geestmerambacht dat zij het plan tot afdamming wel wilden uitvoeren en dat zij zich konden vinden in de voorwaarden van deze afdamming. f-rj' -J- nummering verdwenen en de nummering voor alle straten met het cijfer 1 begon, kwam op deze woning, die tot de Waarlandsweg werd gerekend, het num mer 25 en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Waar de verharde Akkerendamweg ophield stond een witte schuur en kon men via een landpad bij de boerderij van familie Jan Beemsterboer Jr. komen. Deze boerenstolp stond bekend onder de naam: ’t Hol. Daaruit valt de straatnaamgeving niet af te leiden. De boerderij, een van de oudste in Waarland, ging op vrijdag 14 augustus 1964 in vlammen op en de fami lie Beemsterboer liet een nieuwe woning met een bedrijfsruimte zetten aan de Ringvaartweg 29. De witte schuur trof op 9 mei 1989 hetzelfde lot. De Akkerendamweg ligt in de voormalige polder De Slootgaard en op de geslechte kade van de ringsloot die de toenmalige polders Slootgaard en Waarland scheidde. Deze ringsloot begon aan de Oostkade, ter hoogte van de woning van de familie Nolten, en liep langs de boerderij die nu wordt bewoond door de familie van Benschop, Andries Dekkerweg 13. Vervolgens ging deze vaart in een flauwe bocht naar de boerderij van de familie Blaauw, waar nu de familie van Diepen, Waarlandsweg 16 woont, om aan te slui ten bij de ringsloot van de Speketerspol- der op de plaats waar de molen in deze polder stond. Wij, ondergetekenden, dijkgraaf en molenmeesteren van Waarlandspolder alsmede de Slootgaardpolder, liggende in de gemeente Harenkarspel, verklaaren zo voor ons, als voor de ingelanden deselve polders dat wij ons bij requeste aan de direktie van de Waterstaat hadden geadresseerd, ten einde ware het mogelijk de vrijheid te obtineren* tot het leggen van dammen, aan de oosteinde aan het westeinde van de vaart lopende tusschen onze polders, oost- en westwaarts heen, en welke vaart also is belend met de Waarlandspolder ten zuiden en de Sloot gaardpolder ten noorden met intentie deze sloot of vaart te stoppen en onbruik baar te maken’. De boerderij, een van de oudste van Waarland. oblineren is verwerven. L, kJ fc f-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 14