AKKERENDAM, EEN WEG IN WAARLAND I Akkerendamweg ii We wonen allemaal in een bepaalde straat, laan of weg. Soms heeft men aan een straat de naam gegeven van een persoon die zich voor het dorp verdien stelijk heeft gemaakt. Een naam-geving met een bijzondere betekenis. Waarland is een dorp met veel bijzon dere straatnamen, de namen van de voormalige polders vindt men ook terug in de benamingen van straten. Het is jammer dat aan de straten van de eerste nieuwbouw, in het begin van de jaren ’70, namen zijn gegeven die men ook elders zo vaak tegenkomt. Deze zijn niet kenmerkend voor ons dorp en dat is jammer. Gelukkig is dit later veranderd en is het een goede gewoonte geworden nieuwe straten of wegen een naam te geven die bepalend is voor Waarland. W. Dekker van Harenkarspel tot toeken ning van de straatnamen werd geen moti vatie gegeven waarom de zijweg van de Waarlandsweg Akkerendamweg moest gaan heten. De naam van deze weg was in de volks mond wel als zodanig bekend. De Plaatselijke Commissie van de Ruilver kaveling van Waarland en Slootgaardpol- der ontving van Gedepu-teerde Staten van Noord-Holland een schrijven, gedateerd 20 april 1955, waarin de naam van deze weg wordt genoemd. Ook op een kaart van 24 november 1953 van het plan voor wegen en waterlopen komt de naam al voor. De Akkerendamweg is ten tijde van deze ruilverkaveling aangelegd. Je komt de straatnaam Akkerendam ook niet tegen in het bekende rode postcode- boek dat in 1978 door PTT-post werd uit gegeven. Het is mede daarom niet zo ver wonderlijk dat de Akkerendamweg zo weinig bekend is en de naam ook niet zoveel wordt gehoord. Het enige huis dat aan de Akkerendamweg staat en thans door de familie Zut-Blom wordt bewoond, was ten tijde van de straat- naamgeving bewoond door de familie Beemsterboer-van Stralen. Toen in december 1957 de letters voor de huis Veel mensen weten niet waar deze weg ligt. Dat is eigenlijk best wel begrijpelijk, want het is een doodlopende weg waar nu nog slechts één huis aan staat. Omdat de toegang tot dit woonhuis aan deze weg ligt, zou het heel normaal zijn als de bewoners deze straatnaam zouden gebrui ken. Toch ligt dat anders. Het huis stond er al toen aan deze weg een naam werd gegeven. Dat gebeurde tijdens een open bare vergadering op 17 oktober 1962 door de toenmalige gemeenteraad van Harenkarspel. Aan de zijweg van de Waarlandsweg, die in westelijke richting naar de Ringvaartweg tot aan het huis van de familie Jan Beemsterboer Jr. liep, werd de naam Akkerendam gegeven. Tijdens deze raadsvergadering werden er aan tweeëntwintig wegen namen gegeven. Dat waren dertien naamgevingen in Dirkshom, in Tuitjenhom kregen vijf stra ten een naam en in Waarland kregen twee weggedeeltes een al bestaande naam en twee andere wegen kregen een geheel nieuwe naam. De zijweg van de Waarlandsweg en de weg die de Jonkerstraat met de Volleringweg ver bindt. In het voorstel van burgemeester V.M. Nolet en de wethouders M. Burger en Situatie vóór de verkaveling ongeveer 1950. A. Het hol. B. De witte schuur. C. De boerderij van de fam. Diepen. D. Akkerendamweg. D

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 13