u j n jfoJme r» fUtMl r-oco/rVe St4rcAt&ti/o t My/tf/x Oisdcm In de winter van 2015 is op 23 januari in de Magnushof in Schagen ons mede-bestuurslid en secretaris Anton de Vries overleden. Met en uit respect voor hem een In Memoriam in de door hem altijd minutieus gelezen periodiek. Bij het verschijnen van nummer 39 laat het bestuur u weten, dat veel leden van onze vereniging aangeven, dat ze de periodiek beschouwen als een heel belangrijk item in het aanbod van Scoronlo. Je hoort menig maal: als lid ben ik niet altijd in de gelegenheid de lezingen te bezoeken, maar ik blijf zeker lid vanwege de periodiek! Ik beschouw dit als een groot compliment aan de leden van de redactie. Voor de invulling en samenstel ling van de jubileumperiodiek 38 over de winkelstand van Aagtdorp tot en met Camper duin Vroeger en Nu, heeft de redactie al rond november 2012 het bestuur van onze vereniging uitgenodigd (25 jarig jubileum Scoronlo:1988 - 2013). Ruim een jaar hebben wij nu zelf kunnen ervaren hoeveel tijd er gaat zitten in het maken van een periodiek. De interviews met de winkeliers, het vervolgens uitwerken van de interviews en daar in goede bewoordingen een artikel van maken. Meester hierin is onze helaas veel te vroeg overleden secretaris Anton de Vries geweest. Veel artikelen in het jubileumnummer zijn van zijn hand: goed samengesteld en naar waarheid. Periodiek 38 vloog over de toonbank en we hebben er, ook dankzij deze periodiek, een aantal nieuwe leden bij gekregen. Dat gaf het bestuur extra motivatie voor het doen van zijn taken! Nogmaals willen we hier de Stichting Cultureel Platform bedanken voor de genereuze gift die zij deden op onze jubileumfeestavond. We zullen het bedrag bestemmen voor een speciaal project. In het jubileumjaar is ook de samenwerking met de biblio theek Kennemerwaard begon nen. Bij de feestelijke heropening van de bibliotheek op vrijdag 13 december 2013 is ook het Histo risch Informatie Punt in gebruik genomen! En we zijn oktober 2014 gestart met een proef: het openhouden op zaterdagmiddag van de bibliotheek door vrijwil ligers, van onze vereniging maar ook van daarbuiten. We mogen in november 2015 zeggen dat de proef geslaagd is! Mevrouw Lia Eekhout, coördinatrice van bibliotheken Egmond, Schoorl en Bergen, coacht ons. De be zoekers van de bibliotheek zijn blij met de openingstijden en de belangstelling voor Scoronlo groeit: vragen, of het aandragen van ideeën, maar we krijgen ook wel eens een schenking. De heer en mevrouw Riet en Kees Kouw van Museumboerderij "t Witte Paard" aan de Heereweg 217 in Schoorl (Catrijp) richten onze vitrine op thema in. Ook Henk Snip en Wil Janssen leveren van tijd tot tijd spullen aan voor in de vitrine. Met Mevrouw Maria Sabel plannen we de lezingen en andere activiteiten. Zij heeft een groot netwerk in de regio. Sinds een paar jaar zijn we lid en vergaderen we mee met het Platform Cultureel Erfgoed. Daar hebben mensen uit de historische verenigingen Bergen, Egmond en Schoorl van de bibliotheek Kennemerwaard, onze molenaar uit Schoorl, afgevaardigden van het Museum Het Sterkenhuis enz. zitting in. We wisselen ideeën uit en wer ken soms samen aan een project, maar blijven wel soeverein. We hebben zelf ook veel kontakten met de verenigingen in onze regio, Groen Platform (de heer Cor Barten) enz. Het is in deze tijd belangrijk een goed netwerk te hebben en je eigen plaats daarin goed te bepalen. Recent kregen we foto's te leen voor het plaatsen op de website. Een mooie gelegenheid om een oproep te doen. Wie heeft thuis nog oude foto's: we willen ze graag even lenen om op de website te zetten. Graag achterop het jaartal en relevante bijzonderheden vermelden. U kunt de foto's brengen bij: Hetty Keessen, Jan van Scorel- park 44 of Ela Hulshoff-Voorn. Ons bestuur bestaat nu uit vier leden: en de leeftijden van ons liegen er soms niet om! Er doen zich her en der ook gezondheidsproblemen voor! Wij werken met heel veel plezier, maar realiseren ons heel goed dat nieuwe bestuursleden on ontbeerlijk zijn om de toekomst van de vereniging te kunnen waarborgen. De bestuursleden doen een hartgrondige oproep naar alle leden toe: blijf niet achterover leunen maar meldt u aan als lid van ons bestuur!!!!! Veel veranderingen bij het project Kust op kracht. Henk Snip is jarenlang lid geweest van de werkgroep rond die veran deringen. Daar heeft hij het niet altijd makkelijk gehad maar omdat hij hier is opgegroeid en de situatie als geen ander kent, ervaringsdeskundige is maar niet gehoord werd. Vanaf deze plek bedank ik maar weer eens de mensen, die altijd voor het bestuur klaarstaan met goede raad en tips! En de vrijwilligers, die de bibliotheek openhouden op zaterdagmiddag deze keer heel speciaal! Namens het Bestuur, Ela Hulshoff - Voorn Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 ft u -y ipzf Van de bestuurstafel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 5